Въведение

Енфорсър предоставя на ЧСИ и неговите служители бърз и лесен достъп до размера на дълга, както и необходимите разбивки по видове вземания (главници, лихви, разноски) и по конкретно извършени действия, за които са начислени такси. Освен това, Енфорсър помага на ЧСИ в много случаи, когато е необходима бързина е гъвкавост по време на работа. Някои от тези случаи са:

  • Автоматично изчисляване на различни видове лихви (законни, договорни) на различни бази (360 дни, 365 дни, дневна, седмична, месечна и т.н)

  • Автоматично изчисляване на т.26

  • Автоматично изчисляване на дължима лихва, без дължима главница

  • Автоматично изчисляване на периодични задължения (издръжка)

  • Автоматично изчисляване на лихва по периодични главници

  • Автоматично изчисляване на пропорционални такси при тяхното начисляване

  • Автоматично изчисляване на дълга в бъдеще/минало време (особено полезно за случаи, при които длъжник иска да знаем колко трябва да внесе след един,два дни, една, две седмици или какъв е бил размера на дълга преди време)

Правилното попълване и управление на дълга по изпълнителните дела e необходима основа за правилното движение на дълга в изпълнителните дела след постъпване на плащания, изготвяне на погасявания или разпределения, издаване на сметки по чл.79 и фактури, сметки за размера на дълга и т.н. Поради това, в пълни подробности е описан начинът, по който се въвежда дълга и възможните казуси, които могат да възникнат при работа.

Секция "Дълг" в изпълнителните дела има следния изглед:

Секцията е разделена на три обособени подсекции:

Сметка за размера на дълга

предоставя бързо и нагледно данните за общия размер на дълга по изп.дело или за конкретен длъжник към посочена дата.

Предмет на изпълнение

предоставя информация за материалния интерес (главници, лихви, разноски), посочен в изпълнителния лист или др. изпълнителен титул, както и размера на т.26 по вземане.

Такси

предоставя информация за начислените такси по изпълнителното дело.

loading table of contents...