Основен лихвен процент на БНБ

Секцията "Основен лихвен процент" съдържа информация за индекса на основния лихвен процент, определян в началото на всеки месец от Българска народна банка. Индексът се добавя от първото число на всеки месец ръчно от лице, имащо администраторски права в системата. Основният лихвен процент се използва от системата при изчисляване на законната лихва върху вземанията и оказва влияние при промените в материалния интерес и оттам върху пропорционалния размер на т. 26.

В секцията се съдържат следните полета:

Считано от

В това поле се задава началната дата, от която Енфорсър да използва посоченият размер на основния лихвен процент при изчисляването на законната лихва. В началото на полето е даден списък с години, като при натискане на знака "+" се виждат измененията на основния лихвен процент през всеки месец от съответната година.

Лихвен процент

В това поле е посочен размерът на основния лихвен процент през съответния месец

Добавяне на нов индекс на лихвения процент

Добавянето на нов индекс се извършва от бутона "Добави нов процент" . След натискането му се отваря pop up прозорец, съдържащ формата за добавяне на индекс на лихвения процент.

Във формата се съдържат две полета:

Дата

Посочва се началната дата, от която индексът ще се използва от системата. Датата може да се изпише ръчно или да бъде добавена от бутона за календар, разположен вдясно от полето.

Лихвен процент

Изписва се размерът на основния лихвен процент през съответния месец.

След попълване на посочените по-горе полета натискате "Запиши". В полето на съответната година се появява нов ред - индекса на основния лихвен процент за новия месец, въведен от Вас.

Редактиране на индекс на лихвения процент

Ако искате да редактирате зададен вече индекс, използвате бутона "Редактирай" . Появява се същата pop-up форма за попълване, както и при добавяне на нов.

loading table of contents...