Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на Енфорсър ООД се предвидили възможността с няколко действия да се начислят исканите такси. Това става от раздел "Регистър на заведените дела", чрез натискане на бутона. Отваря се формата:
 

Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на Енфорсър ООД е предвидил възможността с няколко действия да се начислят исканите такси. Това става от раздел "Регистър на заведените дела", чрез натискане на бутона. Отваря се формата:която съдържа следните полета:
 1. Шаблон за такси - В това поле от падащ списък се избира шаблона за такси, въз основа на който, по всички долупосочени изпълнителни дела се начисляват таксите. Създаването на шаблон може да бъде видяно тук в Шаблон за такси.*
 2. Предплатени от взискател  - В това поле се посочва кой взискател е предплатил таксите.
 3. Плащане - В това поле се посочва чрез кое отразено в счетоводството плащане са платени таксите.
 4. Издай - В това поле се посочва дали следва след начисляване на таксите да се издаде или да не се издаде сметка/фактура. Възможностите са:
 - Не издавай сметка + фактура;
 - Сметка + фактура;
 - Сметка;
 - Много сметки + 1 фактура;

Изп. дело от:, Изп.дело до:, Изп.дела година - В тази таблица след натискане на бутона  се изписват посочените в по-горните полета номера на дела и данните към тях. Полетата също могат да се редактират.
След като делата се заредят и визуалират в панела на формата Изпълнителни дела, в отделните колони информацията може да бъде редактирана ръчно, като тук могат да бъдат премахвани изпълнителни дела, както и да бъде променян шаблона за такси за дадено изпълнително дело.  

Пример:
 
Искаме да начислим по изпълнителни дела от 01 до 10 от 2021 г. такси в размер на 108.00 лв. с ДДС за: Образуване на ИД, Цялостно проучване и ПДИ:
От падащото меню "Шаблон за такси" избираме искания от нас шаблон, в случая: "1 длъжник - т.1 1бр., т.3 3бр., т.31 1бр.10лв"

В полето "Предплатени от взискател" посочваме кой взискател ги е предплатил. В полето "Плащане:" от падащия списък посочваме кое е конкретно плащане, постъпило в счетоводството за тези такси. Ако не е отразено все още, добавяме ново плащане, както е посочено по-долу, чрез натискане на бутона в края на падащото меню.
След като сме попълнили всички полета натискаме бутона "Зареди дела" .
Накрая натискаме бутона "Запиши" , при което се появява съобщение:
При натискане на бутона "Да" в системата по съответните дела се записват/ начисляват избраните такси. Ето и изгледа в раздела "Издадени сметки по чл. 79 и фактури".

Внимание: Ако потребителят желае да използва различни шаблони за начисляване на такси но да издаде 1 фактура с много сметки, то тогава трябва да избира поотделно номерата на делата и  да прилага шаблона за начисляване на таксите за всеки избор поотделно, без да затваря формата за бързо начисляване на такси.

  • Related Articles

  • Издаване на една фактура по множество изпълнителни дела

   Често взискателите образуват изпълнителни дела, с идентични такси. Системата "Енфорсър" позволява издаването на една обща фактура с отделни сметки по изпълнителните дела. Издаването на фактурата се извършва през раздела на системата "Регистър ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Създаване на шаблон за бързо начисляване на такси.

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...