Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

Увод

Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело.

Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или др. изпълнителен титул, както и размера на т.26 за всяко от вземанията.

В Енфорсър всеки изпълнителен титул (било то изпълнителен лист, удостоверение от НАП или др.) трябва да има поне един предмет на изпълнение (но може и повече). Всеки предмет на изпълнение може да бъде паричен или непаричен. Паричните съдържат поне едно парично вземане - главници, лихви, разноски, а непаричните поне едно действие, което трябва да се извърши - въвод, предаване на дете и т.н.

Във всеки предмет на изпълнение се описват и страните (взискатели и длъжници). Това е необходимо поради факта, че макар в един изпълнителен титул да има описан повече от един длъжник, то те може да дължат разделно, а не солидарно. В този случаи, един изпълнителен титул трябва да има толкова предмети на изпълнение, колкото разделни предмети на изпълнение има. Когато, обаче, има повече от един длъжник, но те дължат солидарно, то тогава предметът на изпълнение е един.

Страни

Тази таблица служи за описване на страните по предмета на изпълнение, които може да се различават от страните по изпълнителния титул. Това, както се споменава по-горе, се дължи на факта,че при наличието на повече от един длъжник, отговорността може да е солидарна или разделна.

Когато в един изпълнителен титул, има повече от един длъжник и всички те дължат предмета на изпълнение, солидарно, от всички длъжниците следва да присъстват в тази таблица (по подразбиране, при избор на изпълнителен титул, Енфорсър добавя всички длъжници и взискатели).

Когато, обаче, има два длъжника и те отговарят разделно, то тогава в таблицата "Страни" трябва да присъства само единия длъжник, а за другия следва да се добави втори, нов, предмет на изпълнение. Излишния длъжник се премахва като се избере посредством отметката и се използва бутона "Изтрий" , в лентата с бутони на таблицата.

Когато има два длъжника и те дължат разделно, но дължат солидарно разноски, то тогава трябва има общо три предмета на изпълнение. По един за за всеки длъжник за неговата, разделна, част от дълга и трети предмет на изпълнение за разноските, в който и двамата длъжника ще присъстват в таблицата "Страни".

Положението при взискателите е подобно. Когато има две лица на страната на взискателя (т.е две лица търсят една обща сума от длъжник или длъжници), то те трябва да присъстват в таблицата "Страни". Когато, обаче, има две лица (двама взискатели), които търсят отделни вземания, разделно за всеки от тях, то за всеки взискател трябва да има отделен предмет на изпълнение. Такъв случай представлява и присъединяването на публични вземания на общини или държавата. За тях следва да има отделен предмет на изпълнение.

Внимание: Правилното описване на взискателите и отговорността на длъжниците в тази таблица, е от голямо значение за правилното определяне на дълга на конкретен длъжник и по-специално във форма "Сметка за размера на дълга", както и за коректното функциониране на погасяването и/или разпределението.

Панел “Предмет на изпълнение” → чрез бутона “Добави паричен предмет” се визуализира формата за добавяне на отделните пера за дълг. Въвеждането на дълг се извършва по описанието на дълга в изпълнителният лист.  1. Изпълнителен титул - избира се титула, за който ще се въвеждат отделните вземания
 2. т.26 Алгоритъм - избира се алгоритъма на изчисляване на т.26 при извършване на самите погасявания * виж статията за методологията на изчисляване на т.26 за отделните алгоритми - тук
 3. режим т.26 - избира се начина на изчисляване на размера на т.26, като тук системата позволява промяна на размера в зависимост от избраната опция от падащото меню:
 4. Автоматичен - системата изчислява автоматично размера на т.26
 5. Автоматичен +/- сума - при въвеждане на стойност системата добавя или изважда въведената сума от общият размер на т.26 за въвежданият изпълнителен титул
 6. Ръчен - при избиране на този режим,  размера на т.26 се въвежда ръчно.
 7. без т.26 - системата не начислява т.26 за въведеният предмет на изпълнение
 8. ДДС за т.26 - от падащото меню се избира размера на ставката на ДДС, която се начислява за т.26. Ако кантората на ЧСИ е регистрирана по ДДС, излиза автоматично ставка 20%
 9. Описание на ПИ - въведената стойност в полето променя описанието на вземането в панела Предмет на изпълнение

 1. Опростена сума - въвежда се размер на опростена сума, която се използва при формиране на статистическият отчет за МП и КЧСИ. Внимание: при въвеждане на сума в полето Опростена сума, същата НЕ се изважда от размера на дълга за посоченият предмет на изпълнение.
 2. Неактивен - ДА/НЕ - при избиране на стойност ДА, системата занулява дължимият дълг по предмета на изпълнение, като запазва стойностите на направените погасявания, ако има направени такива.
Всяко вземане по изпълнителният лист се добавя и записва отделно в предмета на изпълнение от бутона |Добави|

Въвеждане на дълг по изпълнителен лист

Винаги като първа стъпка при въвеждането на дълг в системата Енфорсър се избира вида на вземане от падащото меню.

Добавяне на вземане за  Главница • Вид вземане - Главница с лихва


 • Описание - Това поле представлява падащ списък и позволява по-подробно описание на вземането. По подразбиране списъка съдържа описания, които са предварително въведени, но ЧСИ има възможност да добави нови описания посредством, последния бутон в полето, с икона на папирус. Отделно през администрацията на програмата, могат да се изтрива предварително добавените.


            *Внимание:Веднъж въведено, едно описание може да се преизползва като се избере от списъка. Не е правилно за всяко вземане да се въвежда ново, подробно, описание.


 • Режим погасяване - Това поле представлява падащ списък, със следните варианти:


 • "ГПК" - посочва, че приоритета на погасяване между лихва и главница, ще е в полза на лихвата - т.е лихвата е с привилегия пред главницата при погасяване (привилегии по ЗЗД). При избор на режим ГПК при извършване на разпределение на сума в Енфорсър, системата не позволява да се погаси главницата преди да е погасена изцяло лихвата за конкретното вземане.


 • "ДОПК" - посочва, че режимът на погасяване ще е по реда на ДОПК, при който първо се погасява главницата след което лихвата. Този режим се използва, когато изпълнителния титул е издаден по реда на ДОПК.

            *Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва"!


 • Валута - Това поле служи, за информативно описание на валутата, в която е вземането и не определя различен режим на изчисляване на лихва от този за лева. Полето е видимо за всички видове вземания.


 • Сума - Размер на вземането. Полето е видимо за всички видове вземания с изкл. на вид "Лихва".


 • Месечно- ДА/НЕ*** - Виж Добавяне на вземане с генериране на отделни месечни главници / въвеждане на дълг по дела за издръжка/


Това поле определя главницата като периодично (месечно) задължение. Използва се при издръжки или други случаи на периодични вземания. Полето се показва само, когато вида вземане е "Главница с лихва". 

 

 • Вид лихва - Това поле представлява падащ списък и се използва за да се определи вида на лихвата към главницата, от който зависи начинът на изчисляването и. Вариантите са следните:


 • "Законна лихва" - размерът на лихвата ще се изчисли на базата на периода посочен в полетата "Лихва от" и "Лихва до" и по формулата установена в Постановление № 72 от 8ми Април 1994г. на Министерски съвет.


 • "ОЛП +/- %" - размерът на лихвата ще се изчисли на базата на периода посочен в полетата "Лихва от" и "Лихва до" и на основния лихвен процент, към който се добавя ръчно посочен процент (пункт) от полето "ОЛП + (%)", което поле се появява след избор на този вид лихва.


 • "Договорна лихва" - размерът на лихвата ще се изчисли на базата на периода посочен в полетата "Лихва от" и "Лихва до" и ръчно посочен процент (пункт) в полето "Процент (%)", което поле се показва при избор на този вид лихва. • ОЛП + (%) Това поле се използва в комбинация с вида лихва "ОЛП +/- %". и служи за определяне на процента (пункта).

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва" и полето "Вид лихва" е "ОЛП +/- %".


 • Процент (%) - Това поле се използва в комбинация с вида лихва "Договорна лихва" и служи за определяне договорения процент (пункт).

Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва" и полето "Вид лихва" е "Договорна лихва".


 • Лихва от - Датата, от която започва да тече лихвата. Това поле не може да е празно.


Показва се само, когато полето "Вид вземане" е "Главница с лихва" или "Лихва".


 • Лихва до - Датата, до която тече лихвата. Това поле в общия случай не се попълва. Когато е празно лихвата ще се изчислява динамично, към днешна дата, до окончателното й погасяване. Ако това поле е попълнено, системата ще изчисли мораторна лихва.


 • Лихва (база) - Това поле посочва, на каква база да се изчислява лихвата (законната и договорната). По подразбиране е 360 дни, както е в Постановление № 78 от 1994г. на Министерски съвет. Повечето банки в страната изчисляват законната лихва на 365 дневна база и поради това често изчисляването на лихвата не съвпада с техните изчисления. В този случаи може да се използва това поле за да се зададе 365 дни като база за изчисление на законната или договорната лихва.


 • Изискуемо от - Това поле се използва за да се определи датата, от която вземането ще се взема предвид за нуждите на функцията "машина на времето" в форма "Сметка за размера на дълга". Ако полето се остави празно, датата по подразбиране става 01.01.1990 г., но ако е посочена, примерна дата 15.04.2011г., то ако в форма "Сметка за размера на дълга" се избере дата преди примерната, вземането ще се задраска в предмета на изпълнение и няма да се вземе предвид.

 • Ръчно неактивно Да/Не - служи за деактивиране дълга на избраното вземане. 

При избиране на стойност ДА, системата занулява дължимото вземане, като запазва стойностите на направените погасявания, ако има такива*при редакция на вече въведен дълг.

Добавяне на вземане за разноски по изпълнителното и/или гражданското дело

"Разноски по изп.дело" - този вид се използва за добавянето на приети други разноски по изпълнителното дело. Пример за това е адвокатски хонорар по изпълнителното дело, разноски за вещи лица и т.н.


Добавяне на неолихвяемо вземане

"Неолихвяемо вземане" - този вид се използва, когато има вземане, което е точно изчислено в изпълнителни лист и към него няма лихва. Пример за такова е мораторната лихва за определен период, която е предварително изчислена в листа или други вземания, към които не би следвало да се начислява лихва.
"Разноски по гр.дело" - този вид се използва за добавяне на описаните в изпълнителния лист, разноски по гражданското дело, било то адв. хонорари, държавни такси и т.н.Добавяне вземане само за лихва /в случаите на недължима главница/

"Лихва" - използва се за добавяне и автоматично изчисляване на лихва към главница, но без самата главница да се дължи. Разликата е в това, че при вида "Главница с лихва" се начислява главницата и лихвата към материалния интерес, а при този вид в материалния интерес и предмета на изпълнение влиза само лихвата. Този вид, може да се използва и за добавянето на мораторна лихва, чиито размер не е посочен в изпълнителния лист, а е посочен само периода.Добавяне на вземане с генериране на отделни месечни главници / въвеждане на дълг по дела за издръжка/


Процесът по въвеждане на дълг отнасящ се за дело за издръжка не се различава от общия случай на въвеждане на дълг по изпълнително дело, но при въвеждането му е важно да се обърне внимание на някои особености. Системата трябва да бъде настроена така, че дългът и лихвата върху него да бъдат изискуеми ежемесечно.
 1. Добавя се "Вид вземане" - Главница с лихва;
 2. В полето "Вид вземане", от падащото меню се избира "Главница с лихва";
 3. В полето "Месечно" от падащото меню се избира "Да";
 4. В полето "Месечно (1 вземане)" от падащото меню се избира "НЕ";
 5. В полето "Месечно (отделни вземания)" се избира "Да";
 6. В полето "Месечна сума(отд.вз.)" се въвежда размера на изискуемата месечна вноска по издръжката;
 7. В полето "Старт мес.вз." се въвежда датата, от която е изискуемо плащането (често за дата се въвежда датата на изпълнителния лист);
 8. В полето "Край мес.вз." може да бъде въведена датата, на която детето ще навърши пълнолетие и делото ще бъде свършено. Често такава дата не може да бъде дадена, затова е препоръчително да не бъде въвеждана стойност;
 9. В полето "Ден за падеж" се въвежда деня, от който става изискуемо следващото месечно плащане и започва да тече лихвата за него;
 10. В полето "6 мес. лихв. % (цял период)" - полето позволява промяна на начина на изчисляване на лихвения процент относно периода на изчисляване на лихвата - месечна или шестмесечна база. Ако бъде зададена стойност на полето "Да" лихвата ще бъде изчислявана на шестмесечна база. Ако бъде зададена стойност "Не", лихвата ще бъде изчисляване на месечна база по месеци за периода*/тази функция е наследена и не се използва вече за нови дела/;

Забележка: Системата не генерира автоматично главници за бъдещи периоди, при смяна на датата за дълг, в сметката за размера на дълга.
Всяка главница се генерира след изтичане на въведеният ден за падеж въведен.

  • Related Articles

  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

   Увод Въвеждането на непаричен предмет на изпълнение, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв ...
  • Погасяване на дълг в системата Енфорсър

   За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се ...
  • Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

   Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисне бутона "Добави" или да редактираме вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащането се извършва от ...