Въвеждане на информация за Имущество,Описи и Продани

Въвеждане на информация за Имущество,Описи и Продани

Увод

Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите изпълнителни действия свързани с него.Това автоматизира до голяма степен работния процес свързан с принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника, а също така ограничава и възможността за допускане на грешки свързани с въвеждане на голямо количество информация.

Изпълнителното производство, свързано с имуществото на даден длъжник се извършва в раздел "Имущество,Описи и Продани".Основната цел на раздела е намаляване на времето за изготвяне на документите свързани с описи и публични продани, като идеята е веднъж въведена информация за дадено имущество, да бъде използвана в целия работен процес, от проучване, възбраняване, описа, продажбата на това имущество. 

В раздел "Имущество,Описи и Продани" на Енфорсър е описано цялото имущество, собственост на лица, въведени в системата. То не е само на длъжниците, но и на всички лица, които са въведени в системата. Попълването и адекватното и точно поддържане на тази част от Енфорсър могат да спестят редица разходи за справки на взискателите и да ускорят работата на ЧСИ при набавянето на информацията за имуществото на длъжниците и налагането на обезпечителни мерки. Информацията е добре систематизирана, като е предоставена възможността, по ново изпълнително дело да се присъедини вече въведеното преди това имущество на длъжника, ако то вече е въведено.

Другият важен момент в поддържането на този раздел е, внимателно да се следи и коригира собствеността на вече въведеното имущество, за да се избягва налагане на обезпечителни мерки и насочване на изпълнение към вече отчуждено такова.

Защо е важно използването на раздела "Имущество,Описи и Продани"?

- информацията за имуществото се използва в бланките на документите, които се изходират от системата;

- създава се подробен списък с имуществото на длъжника;

- създава се отчетност за имуществото - Кое имущество е възбранено?; Върху кое са наложени обезпечителни мерки?; Обвързване на постъпили суми с продани, за които се отнасят;

- въведената информация се отразя в календара на раздел "Работна дъска" и "Събития", което позволява лесното следене на предстоящите събития в системата;

Етапи на работния процес:

1. Въвеждане на информация за имущество

- възможностите за това са:

- От секция "Допълнителни" на формата "Входящ документ";

- От раздел "Имущество,Описи и Продани"


2. Въвеждане на информация за опис

Секция "Описи и оценки" - в нея се въвежда информация за насрочените описи и изготвените оценки за дадено имущество. Въведената информация трябва да се обвърже с имуществото на длъжника, за което ще се състои описа. Това се извършва в панела "Имущество" с бутона "Добави". От падащия списък се избира имуществото, на което ще се извършва опис. В секция "Документи и събития" на формата "Описи и оценки" с бутоните "Добави" могат да се добавят всички генерирани документи, свързани с действията по конкретната продан. По този начин изготвените документи се обвързват с проданта, за която се отнасят. 


3. Въвеждане на информация за публична продан

Секция "Публични продани" - в нея се попълва информацията за насрочената публична продан. Важно е информацията да бъде отнесена към имуществото, за което се отнася. Това се прави, като в полето "Имущество" на секцията се добави въпросното имущество и се избере от падащия списък.


3. Генериране на документи - всеки подраздел на "Имущество,Описи и Продани" съдържа бутон за масово изходиране на документи. След като бъде въведена и обвързана въведената информация за дадено имуществото,  с действията за него, системата позволява тази информация да бъде използвана за масовото изходиране на документи. Необходимите документи, за принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника, могат да бъдат направени като шаблони и информация въведената в раздел "Имущество,Описи и Продани" да се импортира автоматично в тях.   • Related Articles

  • Информация за направените синхронизации на Енфорсър и ЦРД

   В раздел КЧСИ, подраздел  "Синхр. с регистър длъжници" се съдържа информация за извършените синхронизации на системата Енфорсър и ЦРД. Информация в раздел "Синхр. с регистър длъжници" 1. колона "ИД № на заявка" - показва номера на подадената заявка ...
  • Създаване на събития и задачи в системата Енфорсър

   Следенето на сроковете и събитията по изпълнителните дела е особено важен процес свързан с изпълнителното производство.  Обобщена информация за събития и задачи по изпълнителните дела се съдържа в раздел "Работна дъска" на глобалното меню.  ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...