Въвеждане на лица податели на справка извършена в Regix

Въвеждане на лица податели на справка извършена в Regix


След като бъде предоставен достъп на ЧСИ за справки в Regix чрез системата Енфорсър е необходимо да бъдат въведени данните за институциите, предоставящи справките.
Това се извършва в Администрацията на системата --> раздел Описания --> подраздел Междурег.обмен (Regix)
Промените се извършват за всеки един ред на извършваната справка по институции.
Маркира се съответният ред, след което чрез бутона редактирай, се отваря формата на панела.
В реда Лице за документи:  се избира наименованието на съответната институция, която извършва справката.
Данните се извеждат от Азбучника на системата

  • Related Articles

  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: АВ - Справка актуално състояние АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ МРРБ - ...
  • Как да изходирам автоматично документ при извършена справка в Regix?

   Енфорсър дава възможност да се изходира и запише автоматично документ в изходящият регистър на системата на ЧСИ. Тази функционалност е опционална и зависи изцяло от въведената практика в кантората на ЧСИ. Активирането на функционалността се извършва ...
  • Лента с бутони на формата за Електронни справки Regix

   Формата за справки Междуре.обмен (RegiX) съдържа следните бутони и функционалности: 1. |Преглед| - отваря за преглед формата на Енфорсър съдържаща информация за направена справка 2. |Добави| - отваря формата за попълванена на информация за НОВА ...
  • Въвеждане на изходящо плащане в системата Енфорсър

   Увод: Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени ...
  • Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

   Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисне бутона "Добави" или да редактираме вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащането се извършва от ...