Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми.


 1. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници

 2. От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която се попълват данните за товарителниците.Съдържание на формата:


По подразбиране - в полето може да се избере дали дадена куриерска фирма да излиза по подразбиране в различните форми на изходящите документи за полетата куриерски фирми.

Шаблон обр.разписка - от падащото меню се избира шаблон за обратна разписка за избраната куриерска фирма.


Колони във формата - Номера на товарителници:


Вид - избира се вида на номерацията за обратните разписки* Внимание: към момента функционира само възможността за поредни номера

Статус - в това поле се активират или деактивират номера на товарителници;

Разрядност - въвежда се броят на цифрите/разрядността/ на номера на товарителниците.

№ старт - въвежда се началният номер на товарителницата

№ край - въвежда се последният номер на товарителницата

Обратна разписка - в зависимост от флага на тази колона се разрешава на системата да се използва шаблона на обратната разписка зададен по подразбиране за съответната куриерска фирма.


  • Related Articles

  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...