Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми.


 1. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници

 2. От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която се попълват данните за товарителниците.Съдържание на формата:


По подразбиране - в полето може да се избере дали дадена куриерска фирма да излиза по подразбиране в различните форми на изходящите документи за полетата куриерски фирми.

Шаблон обр.разписка - от падащото меню се избира шаблон за обратна разписка за избраната куриерска фирма.


Колони във формата - Номера на товарителници:


Вид - избира се вида на номерацията за обратните разписки* Внимание: към момента функционира само възможността за поредни номера

Статус - в това поле се активират или деактивират номера на товарителници;

Разрядност - въвежда се броят на цифрите/разрядността/ на номера на товарителниците.

№ старт - въвежда се началният номер на товарителницата

№ край - въвежда се последният номер на товарителницата

Обратна разписка - в зависимост от флага на тази колона се разрешава на системата да се използва шаблона на обратната разписка зададен по подразбиране за съответната куриерска фирма.


  • Related Articles

  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...