Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми.


 1. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници

 2. От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която се попълват данните за товарителниците.Съдържание на формата:


По подразбиране - в полето може да се избере дали дадена куриерска фирма да излиза по подразбиране в различните форми на изходящите документи за полетата куриерски фирми.

Шаблон обр.разписка - от падащото меню се избира шаблон за обратна разписка за избраната куриерска фирма.


Колони във формата - Номера на товарителници:


Вид - избира се вида на номерацията за обратните разписки* Внимание: към момента функционира само възможността за поредни номера

Статус - в това поле се активират или деактивират номера на товарителници;

Разрядност - въвежда се броят на цифрите/разрядността/ на номера на товарителниците.

№ старт - въвежда се началният номер на товарителницата

№ край - въвежда се последният номер на товарителницата

Обратна разписка - в зависимост от флага на тази колона се разрешава на системата да се използва шаблона на обратната разписка зададен по подразбиране за съответната куриерска фирма.


  • Related Articles

  • Въвеждане на изходящо плащане в системата Енфорсър

   Увод: Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени ...
  • Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

   Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисне бутона "Добави" или да редактираме вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащането се извършва от ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Въвеждане/промяна на данни на ЧСИ в системата Енфорсър.

   Въвеждането/промяната на данни за ЧСИ в системата Енфорсър, се извършва в Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Данни за ЧСИ . Редактирането/въвеждането на данни в полетата се извършва ...
  • Архивиране на дело в системата Енфорсър

   Системата "Енфорсър" позволява, информацията за изпълнително дело, да бъде отбелязана в системата. Това позволява архивираното изпълнително дело, да бъде намирано лесно, а също премахва нуждата от използване и попълването на информацията в хартиени ...