Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисне бутона "Добави" или да редактираме вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащането се извършва от "Счетоводство" на глобалното меню, то в панела на формата "Изп. Дела" трябва да бъде въведен номера на изпълнителното дело, за който се отнася/бутон 2.1./.Съдържание на формата "Плащане":

1.1. Начин - от лентата на падащото меню се избира начинът, по който сумата е постъпила (В брой/По сметка);
1.2. Основание - от лентата на падащото меню се избира основанието за постъпване на сумата:
1.2.1. Погасяване на дълг - сумата е постъпила за погасяване на дълга по изпълнителното дело;
1.2.2. Предплащане на такси - сумата е постъпила за предплащане на такси по изпълнителното дело по ТТРЗЧСИ. Не може да се използва плащане от този тип за изготвяне на погасяване/разпределение.
1.2.3. Платени на взискател - сумата е постъпила директно при взискателя, но е необходимо да бъде въведена за нуждите на погасяването/разпределението по изп.дело и т.26 на ЧСИ.
Задатък за публична продан - когато е внесен задатък по публична продан;
1.2.4. Сума от пуб. продан - сумата, която е платена по публична продан. Това е продажната цена на вещта/правото от публична продан. Може да се използва за погасяване/разпределение.
Друго - когато основанието за внасяне на сумата е различно от досега изброените такива. Може да се използва за погасяване/разпределение.
1.3. За разпределяне - по подразбиране системата, автоматично задава дадената сума за разпределение. В случай, че се въвежда сума, която не трябва да се разпределя от падащото меню може да се избере опция "Не" и дадената сума няма да има възможност да се разпредели.
1.4. Произход - от лентата на падащото меню се избира произхода на постъпилата сума:
1.4.1. Платени от длъжник - когато сумата е платена от длъжник и е за погасяване на дълга по изпълнителното дело;
1.4.2. Платени на взискател - когато сумата не е постъпвала по сметка на ЧСИ, а е платена директно на взискателя;
1.4.3. Публична продан - когато сумата е постъпила по публична продан;
1.4.4. Обикновена продан - когато сумата е платена чрез търг;
1.4.5. Запор на банкови сметки - когато сумата постъпва от запорирани банкови сметки;
1.4.6. Запор на труд. възнаграждение - когато сумата постъпва от запор на трудово възнаграждение;
1.4.7. Запор на вземания;
1.5. Дата - въвежда се датата на постъпване на сумата;
1.6. Платени - въвежда се размера на платената сума;
1.7. Сума за разпределяне - по подразбиране сумата за разпределяне се въвежда автоматично, след като бъде въведена в полето "Платени", но в случай, че желаната сума за разпределяне е различна от постъпилата, размера се въвежда ръчно в полето;
1.8. Референция N - въвежда се референция на постъпилото плащане от платежния документ на сумата. Това поле служи допълнителна информация за постъпилата сума. Попълването му не е задължително;
1.9. Основание в банката - въвежда се основанието от банката за плащането/постъпването на сумата от страната вносител;
1.10. Доп. основание (в банката) - въвежда се допълнителното основание за плащането/постъпването на сумата от страната вносител, ако има такова; /полето не е задължнително/
1.11. Сметка (IBAN) - от падащото меню се избира сметката, по която е постъпила сумата;
1.12. Доброволно: - ако плащането е извършено в 14 дневен срок за доброволно изпълнение се избира стойност ДА. Полето има връзка с информацията подавана в отчетите до МП и КЧСИ в частта за изчислване на суми, платени в срока за доброволно изпълнение;
1.13. Филтър лица - от падащото меню се избира вида на лицето, което е направило плащането:
- Длъжник
- Взискател
- Трето лице
1.14. Задълженио лице - лицето в чийто, интерес е постъпило плащането. В общия случай, това е длъжника по изпълнителното дело;
1.15. Вносител - лицето, което е направило плащането. Често това може да бъде  3-то лице, което не е страна по изпълнителното дело;
1.16. Анулирано - плащането може да бъде анулирано, ако е допусната грешка в попълването;
1.17. Шаблон за печат - Поле за избор на бланка за печат за постъпилото плане. Използва се за визуализация на постъпилите плащания и прилагане на документ за постъпило плащане по ИД;
1.18. Бележки - Поле за въвеждане на бележки, свързани с въвежданата информация; 
 
Бутони във формата:

3.1. Запиши и нов - записва въведената информация и запазва отворена формата за въвеждане на нова информация;
3.2. Запиши - запис на въвежданата информация и затваряне на формата за плащане;
3.3. Отказ - отказ от запис на въведената информация;  • Related Articles

  • Въвеждане на изходящо плащане в системата Енфорсър

   Увод: Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени ...
  • Свързване на постъпило плащане с публична продан

   Отбелязването на сума постъпила при публична продан в системата Енфорсър преминава през следните етапи: ЕТАП 1. Добавяне на сумата от публична продан в постъпили плащания по изпълнителното дело  При въвеждане на сума от публична продан, трябва да ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Въвеждане на информация за публична продан в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява въвеждането на информация за публични продани, което дава на ЧСИ и служителите в кантората му следните предимства: - По - добра отчетност и проследяемост на извършваните публични рподани; - Използване на въведената ...