Въвеждане титул и страни по изпълнителното дело.

Въвеждане титул и страни по изпълнителното дело.


Стъпки за попълване на данните по изпълнителеният титул:

 1. Отваря се изпълнителното дело, за което ще се попълва информацията;
 2. В прозореца "Изпълнителни титули и страни по делото" се натиска бутона |Добави|
 3. Отваря се панел на формата "Изпълнителен титул"
Основни панели и полета на формата "Изпълнителен титул":


1.1. Изп.титул - от падащото меню се избира вида изпълнителен титул; Най-често това е "Изпълнителен лист".
1.2. Присъединен титул - Ако титула е присъединен за делото, се посочва "да".
1.3. Вх. документ - показва входящия номер и датата на молбата за образуване на изпълнителното дело;
1.4. Съд - от падащото меню се избира съдът издал изпълнителния титул; За по-лесно въвеждане можете да въведете частично името на съда (например "Плов" за Пловдив) и системата ще ви покаже списък със всички съдилища в Пловдив.
1.5. Дата на издаване - попълва се датата на издаване на изпълнителния титул;
1.6. Основание - от падащото меню се избира основанието за принудително изпълнение;
1.7. Описание -  В панела на формата Изпълнителни титули и страни по делото ще се визуализира попълнената информация в това поле;
1.8. Описание в документ - Ако това поле бъде попълнено, това описание ще бъде използвано в генерираните от системата документи за печат;


Панел на формата  "Произход на вземания"

В тази част се попълва описанието на произхода на вземането - неговият тип,вид и произход. Въвеждането на информацията става като се натисне "добави", и след това се кликне в празната клетка под всяка от изброените колони и се избере от падащият списък съответната стойност касаещ вземането. Информацията от тази графа се подава към регистъра на длъжниците.


Панел на формата "Съдебни дела"

В тази част се въвежда информация относно съдебното решение - съд, вид, година, номер и състав издал изпълнителния титул. Въвеждането на информацията става като се натисне "добави", и след това се кликне в празната клетка под всяка от изброените колони и се избере от падащият списък съответната стойност касаещ вземането.


Панел на формата "Страни по титула"

В тази част се добавят всички страни по изпълнителния титул - взискатели и длъжници. Под всяка от колоните има падащ списък от където се избира лице. Лицето не се попълва като свободен текст, а се избира от падащия списък. За да намерите определено лице в системата може да търсите по ЕГН/ЕИК/Име - това става като попълните ЕГН/ЕИК/Име, или част от тях в празното поле.

  • Related Articles

  • Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

   Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета: Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно ...
  • Присъединяване на едно дело в друго дело

   Системата Енфорсър дава възможност да се копира информацията от едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция се използва обикновено при присъединяване на едно изпълнително дело към друго. Освен всички данни за изпълнителният титул, ...
  • Въвеждане на информация за Имущество,Описи и Продани

   Увод Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите ...
  • Деактивиране страна по изпълнително дело

   Този въпрос може да бъде зададен и по следния начин: Как мога да прекратя изпълнително дело само за един от длъжниците/взискателите? "Енфорсър" дава възможност страна по изпълнително дело да бъде направена неактивна. Предимства: Запазване на ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...