Деактивиране на дълг

Деактивиране на дълг

Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасяване по него, да се занули остатъчният дълг.

Предназначение на функцията за деактивиране на дълг:

При присъединяване на едно дело към друго - функцията за деактивиране на дълга помага при присъединяване на едно дело към друго в системата.
При остатъчен дълг, който няма да се събира, но има извършени погасявания; 
При дълг погасен директно при взискател след образуване на ИД, за който ЧСИ няма да събира т.26;
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато има извършени погасявания по предмета на изпълнение, функцията за деактивиране на дълг, деактивира дълга до размера на извършените погасявания, направени за конкретния предмет на изпълнение. 

1.1. Деактивиране на целият предмет на изпълнение:

Деактивирането на целият предмет на изпълнение се извършва чрез редакция на предмета на изпълнение;
В полето "Неактивен" от падащото меню се избира стойност "Да";


След като дългът се деактивира, системата "задрасква" отделните редове от предмета на изпълнение, за да може да е видимо за потребителите, че дългът не е активен.При деактивиране на конкретен ред от предмета на извъпнение, деактивирането трябва да се извърши с редакция на конкретният ред.

В полето "Ръчно неактивно:" от падащото меню се избира стойност "Да"
В полето "Неактивно:" се избира стойност "Да" Системата "задрасква" неактивният ред от предмета на изпълнение.  • Related Articles

  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Изпращане на съобщение за дълг до длъжник

   Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг. Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни ...
  • Погасяване на дълг в системата Енфорсър

   За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се ...