Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг
Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета:
 1. Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно Тарифата към ЗЧСИ, както и възможност за начисляване на допълнително възнаграждение на ЧСИ по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗЧСИ.
 2. Начислена на - Дата на начисляване на таксата.
 3. Бр. - Брой на начисляваните такси.
 4. Сума - сумата на начисляваната такса без вкл. ДДС. Зарежда се автоматично спрямо вида и броя на начисляваните такси. ДДС(%) - Ставката по ДДС за начисляваната таксата.
 5. Платена от взискател - ДА/НЕ- В това поле се посочва дали таксата е предплатена от взискателя или не (По подразбиране е "НЕ"). При условие, че се избере "ДА", се появява допълнително поле "Предплатена от".
 6. Предплатена от - Полето представлява падащ списък съдържащ взискателите по изпълнителното дело. Избира се взискателят предплатил таксата.
 7. Дължи се от длъжника ДА/НЕ - Това поле определя дали таксата е за сметка на длъжника. Ако се избере стойност НЕ, таксата няма да се включи в "Сметка за размера на дълга" и няма да присъства в погасявания/разпределения.
 8. Стара такса - Това поле се използва, когато таксата е начислена и събрана преди въвеждането на Енфорсър в кантората на ЧСИ.
 9. Стара сметка № - Посочва се номерът на сметката, с която е платена таксата, ако сметката не е издадена от Енфорсър. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 10. Стара сметка дата - Посочва датата, на която е издадена старата сметка. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 11. Стара такса е платена от длъжника - Посочва дали старата такса, е платена вече от длъжника. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА". Допълнително, таксите, които се начисляват могат да бъдат отнесени по конкретен изпълнителен титул и длъжник. Това се извършва в панела “Предмет на изпълнение” във формата за Такси, чрез бутона |Добави|
 12. В създаденият ред се избира изпълнителният титул и длъжника, за който се отнася таксата. 
 13. Тази функция служи за допълнителна детайлна информация, при която потребителят, който работи по ИД, да знае коя такса за кой титул и длъжник е начислена. Както и за допълнителна защита при извършване на погасяване на дълга, така че да не може с постъпили суми от даден длъжник да се погасят начислени такси, които се дължат от друг длъжник по ИД. Най - често когато дългът по ИД се дължи разделно. Редактирането на вече начислени такси се извършва отново в панела на формата Такси. Таксата, която ще се редактира се маркира, след което с бутона |Редактирай| се отваря формата с информацията за начислената такса. Направените промени се записват чрез бутона |Запис| Ако потребителят начислява няколко такси една след друга, с цел по - бързо начисляване може да се използва бутона |Запиши и нов|, чрез който начислената такса се записва и формата за начисляване на такси остава отворена, за начисляването на нова такса.


  • Related Articles

  • Начисляване на такси по изпълнително дело

   Описание Таксите са задължителна част от всяко изпълнително производство. Правилното начисляване на такси, е основна част от работата на ЧСИ.  Системата Енфорсър дава, голям набор от опции за начисляване на такси и проследяване на паричните потоци, ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

   Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Бързо издаване на сметка/фактура за начислени такси по изпълнително дело.

   Бързото издаване на сметка/фактура се извършва в панела за начислени Такси в раздел Дълг на изпълнителното дело. Таксите, за които ще се издава сметка/фактура се маркират, след което от бутона "Действия" --> Бързо издаване на сметка/фактура се ...