Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг
Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета:
 1. Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно Тарифата към ЗЧСИ, както и възможност за начисляване на допълнително възнаграждение на ЧСИ по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗЧСИ.
 2. Начислена на - Дата на начисляване на таксата.
 3. Бр. - Брой на начисляваните такси.
 4. Сума - сумата на начисляваната такса без вкл. ДДС. Зарежда се автоматично спрямо вида и броя на начисляваните такси. ДДС(%) - Ставката по ДДС за начисляваната таксата.
 5. Платена от взискател - ДА/НЕ- В това поле се посочва дали таксата е предплатена от взискателя или не (По подразбиране е "НЕ"). При условие, че се избере "ДА", се появява допълнително поле "Предплатена от".
 6. Предплатена от - Полето представлява падащ списък съдържащ взискателите по изпълнителното дело. Избира се взискателят предплатил таксата.
 7. Дължи се от длъжника ДА/НЕ - Това поле определя дали таксата е за сметка на длъжника. Ако се избере стойност НЕ, таксата няма да се включи в "Сметка за размера на дълга" и няма да присъства в погасявания/разпределения.
 8. Стара такса - Това поле се използва, когато таксата е начислена и събрана преди въвеждането на Енфорсър в кантората на ЧСИ.
 9. Стара сметка № - Посочва се номерът на сметката, с която е платена таксата, ако сметката не е издадена от Енфорсър. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 10. Стара сметка дата - Посочва датата, на която е издадена старата сметка. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА".
 11. Стара такса е платена от длъжника - Посочва дали старата такса, е платена вече от длъжника. Това поле е скрито по подразбиране и се показва, само когато полето "Стара такса" е посочено "ДА". Допълнително, таксите, които се начисляват могат да бъдат отнесени по конкретен изпълнителен титул и длъжник. Това се извършва в панела “Предмет на изпълнение” във формата за Такси, чрез бутона |Добави|
 12. В създаденият ред се избира изпълнителният титул и длъжника, за който се отнася таксата. 
 13. Тази функция служи за допълнителна детайлна информация, при която потребителят, който работи по ИД, да знае коя такса за кой титул и длъжник е начислена. Както и за допълнителна защита при извършване на погасяване на дълга, така че да не може с постъпили суми от даден длъжник да се погасят начислени такси, които се дължат от друг длъжник по ИД. Най - често когато дългът по ИД се дължи разделно. Редактирането на вече начислени такси се извършва отново в панела на формата Такси. Таксата, която ще се редактира се маркира, след което с бутона |Редактирай| се отваря формата с информацията за начислената такса. Направените промени се записват чрез бутона |Запис| Ако потребителят начислява няколко такси една след друга, с цел по - бързо начисляване може да се използва бутона |Запиши и нов|, чрез който начислената такса се записва и формата за начисляване на такси остава отворена, за начисляването на нова такса.


  • Related Articles

  • Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

   Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на ...
  • Деактивиране страна по изпълнително дело

   Този въпрос може да бъде зададен и по следния начин: Как мога да прекратя изпълнително дело само за един от длъжниците/взискателите? "Енфорсър" дава възможност страна по изпълнително дело да бъде направена неактивна. Предимства: Запазване на ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Разпределяне постъпила сума по изпълнително дело

   За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се ...