Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

Процедура по издаване на сметка и фактура

Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури".

Издаването на сметка/фактура е процедура свързана с наличието на изпълнително дело и извършени действия от страна на ЧСИ по него. Това е и причината ЧСИ да начислява такси по ИД. За начислените такси ЧСИ издава сметка и-или сметка+фактура.
Често срещан случай е взискателя да предплати такси за образуване на ИД но образуването им да се забави във времето. В този случай ЧСИ трябва да издаде сметка и/или фактура без да има образувано изпълнително дело. 
Също така, често срещан случай е и издаването на фактура за връчване на документ от друго ЧСИ или за издаване на удостоверение от КЧСИ.


1. Издаване на сметка/фактура за образуване на ИД без да има създадено такова:

издаване само "Фактура"'- при издаването само на фактура в последствие ще трябва да бъде издадена и сметка извършеното действие. В този случай, сметката няма да отговаря хронологично на издадената фактура;
издаване на "сметка+ фактура" - в този случай сметката ще бъде обвързана с издадената фактура и ще отговаря хронологично на издадената фактура;
Важно е, да се отбележи, че не може да бъде издадена само сметка по чл.79, без да има образувано ИД.


При издаване на "фактура" и/или "сметка+фактура" съществуват някои важни особености, на които трябва да се обърне внимание:

 1. полето за ИД не трябва да бъде попълвано(тъй като изпълнителното дело все още не е образувано);
 2. в панела на формата "Такси в сметката", таксите трябва да бъдат въведени ръчно от бутона "Добави";

2. Издаване на фактура на трето лице, което не е страна по ИД

При издаването на Фактура на лице, което не е страна по ИД се избира като основание:
- Връчване на документ - ако се отнася за връчване на документ, като се посочва и изходящият ноемер на документа, за който се издава фактурата
- Друго - във всички останали случаи, когато се издава фактура на трето лице, което не е страна по изпълнително дело. При избора на тип основание - Друго, се попълва ръчно и полето - Друго основание.
Друг важен аспект е отбелязването на Филтъра за задълженото лице, което и в двата случая е Трето лице. По този начин системата позволява въвеждането на задължено лице, което не е страна по изпълнително дело . 


  • Related Articles

  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Автоматично издаване на сметка/фактура след направено разпределение

   Издаване на сметка/фактура след разпределение се извършва в раздел “Погасяване/Разпределение” в изпълнителното дело. Направеното разпределение се маркира, след което от бутона “Издай сметка за разпределение” се отваря формата за Сметка/Фактура. В нея ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

   Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета: Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно ...