Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и импортирани в системата голям брой от постъпили плащания.


Списък с поддържани банки и изисквания за файлови формати за импорт в Енфорсър:


1. Токуда - Excel

2. ПроКредит - Excel

3. ОББ - CSV

4. Общинска банка - XML

5. Алианц - CSV

6. ЦКБ - HTML (може би Excel във HTML?)

7. ДСК - CSV /използва се само системата за електронно банкиране ДСК Директ/

8. Уникредит - HTML

9. Райфайзен - HTML

10. Пощенска банка - HTML

11. ТБИ - HTML

12. ПИБ - CSV


Процедура по импорт на плащанията


Импорта на плащанията се извършва в глобалното счетоводство на системата → раздел Постъпили плащания → бутон |Импорт на плащанията|

Формата за импорт съдържа следните полета:


Изпълнително дело: - в полето може да се посочи конкретен номер на изпълнително дело. Използва се само когато се прави импорт по едно единствено изпълнително дело. Важно: При импорт на плащания по множество дела, това поле се оставя празно.

Сметка: - посочва се специалната банкова сметка, от която се импортира файла;

Файл - от бутона Browse се избира сваленият файл от електронното банкиране за посочената сметка.

След натискане на бутона Запиши се визуализира таблица, която съдържа следните полета:
Системата автоматично попълва полетата дата, приход, превод №, Основание, Основание (допълнително), вносител, детайли. Ако плащането има коректно попълнено номер на дело то системата разпознава и попълва и полетата Изп. дело № и задължено лице (с други думи, ако основанието на плащане за плащането съдържа номера на дело, системата автоматично отнася плащането към съответното дело).


Важно: Така представените данни следват да бъдат прегледани. Ако е необходимо се правят ръчни корекции, по таблицата тъй като не винаги системата испява да разпозне по кое дело и за кое лице се отнася плащането.


Важно: Функцията за импорт на плащания е активна само за корпоративната версия на системата Енфорсър.

Виж стъпките за създаване на файлове за импорт от банковите системи на ПИБ;ОББ;ЦКБ;Юробанк;Уникредит Булбанк;Алианц Банк;


  • Related Articles

  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...