Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и импортирани в системата голям брой от постъпили плащания.


Списък с поддържани банки и изисквания за файлови формати за импорт в Енфорсър:


1. Токуда - Excel

2. ПроКредит - Excel

3. ОББ - CSV

4. Общинска банка - XML

5. Алианц - CSV

6. ЦКБ - CSV експорт, само на постъпилите плащания

7. ДСК - CSV /използва се само системата за електронно банкиране ДСК Директ/

8. Уникредит - HTML

9. Райфайзен - HTML

10. Пощенска банка - HTML

11. ТБИ - HTML

12. ПИБ - CSV


Процедура по импорт на плащанията


Импорта на плащанията се извършва в глобалното счетоводство на системата → раздел Постъпили плащания → бутон |Импорт на плащанията|

Формата за импорт съдържа следните полета:


Изпълнително дело: - в полето може да се посочи конкретен номер на изпълнително дело. Използва се само когато се прави импорт по едно единствено изпълнително дело. Важно: При импорт на плащания по множество дела, това поле се оставя празно.

Сметка: - посочва се специалната банкова сметка, от която се импортира файла;

Файл - от бутона Browse се избира сваленият файл от електронното банкиране за посочената сметка.

След натискане на бутона Запиши се визуализира таблица, която съдържа следните полета:
Системата автоматично попълва полетата дата, приход, превод №, Основание, Основание (допълнително), вносител, детайли. Ако плащането има коректно попълнено номер на дело то системата разпознава и попълва и полетата Изп. дело № и задължено лице (с други думи, ако основанието на плащане за плащането съдържа номера на дело, системата автоматично отнася плащането към съответното дело).


Важно: Така представените данни следват да бъдат прегледани. Ако е необходимо се правят ръчни корекции, по таблицата тъй като не винаги системата испява да разпозне по кое дело и за кое лице се отнася плащането.


Важно: Функцията за импорт на плащания е активна само за корпоративната версия на системата Енфорсър.

Виж стъпките за създаване на файлове за импорт от банковите системи на ПИБ;ОББ;ЦКБ;Юробанк;Уникредит Булбанк;Алианц Банк;


  • Related Articles

  • Попълване на касова книга в системата Енфорсър.

   Системата Енфорсър позволява визуализирането и водене на касова книга. Попълването на касовата книга се осъществява автоматично на база въведените постъпили/изходящи плащания в брой. При въвеждане на плащане в брой, системата автоматично генерира нов ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

   Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисне бутона "Добави" или да редактираме вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащането се извършва от ...
  • Въвеждане на изходящо плащане в системата Енфорсър

   Увод: Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени ...
  • Погасяване на дълг в системата Енфорсър

   За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се ...