Масово входиране на документи

Масово входиране на документи

В системата Енфорсър съществува възможност както да се изходират масово документи, така и да се входират. За разлика от изходирането, при входирането на документи не е нужно да се правят шаблони за входиране. Важно е само да се отбележи, че масовото входиране може да се извършва само за едно описание на входящ документ.


Процедурата по масовото входиране на документи не се различава от общия случай на входиране на документи с тази разлика, че в полетата "Брой документи" следва да се въведе  за брой на документите стойност, равна на броя на изпълнителните дела, за които ще се входират документите. В полето "Вх.№ за всяко дело:" се задава стойност "Да", а в панела на формата "Изп.дела.№" се въвеждат номерата на делата, по които трябва да се входират документите.

Също така входираните документи могат да бъдат обвързани и с даден изходящ документ, ако например входираните документи са отговор на вече изходиран документ. Това се извършва в панел на формта Отговор на изх.документ, където чрез бутона добави се добавя и посочва номер/а на изходираният документ.

  • Related Articles

  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Въвеждане на информация за Имущество,Описи и Продани

   Увод Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...