Погасяване на дълг в системата Енфорсър

Погасяване на дълг в системата Енфорсър

За да бъде намален дълга с постъпващите суми по изпълнителното дело, трябва да бъде направено погасяване/разпределение на тези суми. Модула за погасяване/разпределение дава възможност за пълен контрол на начина, по който постъпила сума по делото се използва за погасяване на дълга по предмета на изпълнение. По подразбиране дългът се погасява по реда по реда на ГПК и ДОПК. Възможно е ръчно да бъде  променен  реда на погасяване на сумите по делото.Това става като бъдат въведени ръчно суми в колоната "Разпредели сума". Единствено главницата не може да бъде погасена преди останалите задължения когато реда на погасяване е ГПК.

Основни стъпки за извършване на разпределение:

Погасяването на задължениерто и разпределението на сумите от постъпилите плащания по изпълнителните дела в системата Енфорсър, се извършва в раздел Погасяване в самото изпълнително дело.

1. Избира се датата, към която ще бъде извършено разпределението на постъпилите суми. Това става в полето 1.1. Дата на разпределение - в него се посочва към коя дата и час ще бъде извършено разпределението. Чрез определянето му може да се извърши разпределение както към настоящия момент, така и напред или назад във времето. Това поле влияе върху изчислената законна лихва и върху начислените такси към момента на погасяване. Ако бъде зададена назад във времето, системата автоматично ще преизчисли дългът към тази дата. Ако бъде посочена дата за разпределение, която е преди датата на предходно извършени разпределения ще излезе съобщение, в което системата ни предупреждава, че ще бъде нарушена хронологията на разпределенията.Това ще доведе до неправилно хронологично погасяване на дълга, поради което е желателно да не се допуска такова разпределение.
Поле 1.2. Шаблон за печат - избира се бланка на документа за извършеното разпределение
Поле 1.3. Фиктивно - ДА/НЕ. Полето е информативно и се използва при казуса, когато има платени суми директно на взискател и се извършва разпределение в системата Енфорсър, за да бъде намален размера на дълга с платените суми при взискателя.
Поле 1.5. Автоматично погасяване на такси - при избор на стойност ДА, след като бъдат избрани плащанията, които ще участват в разпределението за да бъде намален дълга, системата автоматично погасява таксите, които са начислени по изпълнителното дело, без т.26.  Ако потребителя извършващ разпределението не иска те да бъдат погасявани, в полето "Авт. погасяване такси:" от падащия списък може да се избере "НЕ", тъй като по подразбиране е зададено "ДА". Размера на таксите, които ще се погасяват се въвеждат ръчно в колона "Разпредели" в таблица 4. Непогасени такси.
Поле 1.6. Погаси т.26 - ДА/НЕ:
 1. При зададена стойност ДА, системата автоматично отчислява и погасява пропорционалният размер на т.26 за размера на извършваното разпределение.
 2. При зададена стойност НЕ, системата визуализира ново поле със следните възможности:
 3. - Опрости т.26 - При избор на стойност ДА, системата опрощава и изважда от общия размер на т.26, пропорционалният размер на т.26 за извършваното разпределение.
 4. - Опрости т.26 - При избор на стойност НЕ, системата разпределя постъпилата сума, без да удържа т.26. Неразпределената сума от направеното разпределение остава дължима. 
Поле 1.7. Погаси предишни неплатени т.26 - при избор на стойност ДА, системата погасява най - старата дължима т.26.

Панел на формата 2. Неразпределени плащания - таблицата съдържа всички потъпили и неразпределени суми по изпълнителното дело.
Бутони на таблицата:
2.1. "Добави плащане" -  визуализира формата за въвеждане на данни за постъпило плащане. Формата, която се попълва е същата като тази в раздел счетоводство, в която се попълва постъпила сума;
2.2. "Прегледай" - бутона показва подробна информация относно конкретно извършено плащане;
2.3. Избери всички плащания - чрез този бутон се добавят за разпределение всички посочени в таблицата плащания, без да има нужда да се въвеждат ръчно суми в колона "Разпредели";

Избирането на плащанията става като в колона "Разпредели сума" се въвежда размера на сумата за разпределяне. Ако бъде написано числото "111111111111", след като се кликне с мишката където и да е по формата или се натисне "Enter" на клавиатурата, автоматично сумата ще бъде намалена до размера на постъпилото плащане или останалата за разпределение сума. 

Този принцип важи за всички колони, където могат да се въвеждат цифри.

Панел на формата 3. Погасяване на вземания - в панела на формата се извършва разпределения и погасявания на непогасените суми по пера на дълга, въведени в предмета на изпълнение

Възможностите за погасяване са - автоматично погасяване и ръчно погасяване:

Автоматично погасяване - извършва се в поле 3.1. Погаси автоматично.... - от падащия списък може да се погасят автоматично: "Главница с лихва", "Неолихвяемо вземане", "Разноски по изпълнителното дело", "Разноски по гражданското дело", "Лихва". От падащото меню се избира едно от вземанията, за които ще се извърши погасяване. След това се натиска бутона 3.1. Погаси 

Ръчното погасяване - извършва се чрез попълване на клетките от най - дясната колона "Разпредели сума" на таблицата "Непогасени вземания". Посочената цифра в тази клетка е сумата от погасения материалния интерес, посочен в колона "Погаси мат.инт." и съответната т.26, посочено в колона "Разпред. т.26 с вкл.ДДС". Енфорсър автоматично определя пропорционалният размер на т.26 върху погасената сума.

Основни принципи на системата Енфорсър при извършване на разпределение: 
При самото разпределение Енфорсър автоматично следи постъпилите по делото и определените от потребителя суми,а именно:
 1. каква част са вече разпределени;
 2. каква част е останало за разпределение;
 3. за какво са разпределени;
Тази информация е описана в колоните "За такси", "За вземания", :Оставащи" в таблица "Неразпределени плащания". 

4. Панел на формата Обикновени такси - съдържа информация за всички начислени и непогасени такси по изпълнителното дело. 

4.1. Бутон "Добави такси" -  в полето на формата "Непогасени такси" могат да бъдат начислявани такси по време на самото разпределение. Това би могло да се случи, ако е пропуснато, те да бъдат начислени при предишни разпределения;
От бутона 4.2."Прегледай" могат да бъдат прегледани начислените такси към датата на разпределяне.

5. За да се запише вече реализираното разпределение на сумите следва да се натисне бутона "Запиши" .  • Related Articles

  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Ръчно погасяване на т.26

   системата Енфорсър дава възможност за ръчно погасяване на т.26 при извършване на разпределение/погасяване/ на постъпила сума. 1. Преди да се пристъпи към ръчно въвеждане на стойност за т. 26 от падащото меню "Погаси т.26" се избира стойност - НЕ. ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...