Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. 1. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8A%D1%80/nhhephnafhmhkaelnkdnbbigojknfmbm

 2. Настройка на приложението:

След като приложението бъде добавено в браузъра, е необходимо то да бъде настроено, за да може да използва коректно данните от системата на ЧСИ.

След като се натисне бутона за настройка, се отваря прозорец в който се полетата за:

 • URL на Енфорсър прозорец. Данните са същите, като адреса, на който се достъпва системата на ЧСИ

пример: https://999.enf.bg/

 • Име на запис - въвежда се наименованието на ЧСИ:

пример: ЧСИ Иван Иванов рег.№999
Извършените промени се записват чрез бутона |Добави|

Това са стъпките за инсталация и  настройка на приложението.


Извършване на справка в НАП

 1. Изходира се документ за справка НАП

 2. Маркира се

 3. Зарежда се информацията за документа от бутона |НАП| → |Зареди документ|  1. Зарежда се страницата на НАП в частта за извършване на справки по ДОПК от ЧСИ

 2. След като страницата с формата за попълване на НАП е отворена се извършва попълване на формата от приложението на Енфорсър чрез бутоните

 • |Вземи данни|

 • |Попълни данни|

 1. Формата на страницата на НАП се попълва автоматично с данните от изпълнителното дело:

 2. След преглед, искането за издаване на справката се подписва КЕП.


 1. Идентификатора на полученият документ може да бъде копиран и поставен в бележките на изходящият документ, като информация коя справка за кой изходящ документ се отнася.


  • Related Articles

  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

   Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...