Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК.


Функцията за попълване на справката в НАП е налична само за КОРПОРАТИВНА версия на системата ЕНФОРСЪР.

 1. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8A%D1%80/nhhephnafhmhkaelnkdnbbigojknfmbm

 2. Настройка на приложението:

След като приложението бъде добавено в браузъра, е необходимо то да бъде настроено, за да може да използва коректно данните от системата на ЧСИ.

След като се натисне бутона за настройка, се отваря прозорец в който се полетата за:

 • URL на Енфорсър прозорец. Данните са същите, като адреса, на който се достъпва системата на ЧСИ

пример: https://999.enf.bg/

 • Име на запис - въвежда се наименованието на ЧСИ:

пример: ЧСИ Иван Иванов рег.№999
Извършените промени се записват чрез бутона |Добави|

Това са стъпките за инсталация и  настройка на приложението.


Извършване на справка в НАП

 1. Изходира се документ за справка НАП

 2. Маркира се

 3. Зарежда се информацията за документа от бутона |НАП| → |Зареди документ|  1. Зарежда се страницата на НАП в частта за извършване на справки по ДОПК от ЧСИ

 2. След като страницата с формата за попълване на НАП е отворена се извършва попълване на формата от приложението на Енфорсър чрез бутоните

 • |Вземи данни|

 • |Попълни данни|

 1. Формата на страницата на НАП се попълва автоматично с данните от изпълнителното дело:

 2. След преглед, искането за издаване на справката се подписва КЕП.


 1. Идентификатора на полученият документ може да бъде копиран и поставен в бележките на изходящият документ, като информация коя справка за кой изходящ документ се отнася.


  • Related Articles

  • Справка за дело от ЦРД чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър дава възможност за извършване на справка за статуса на дадено изпълнително дело в ЦРД /Централен Регистър на Длъжниците/ Справката за данните, които са подадени към ЦРД се извършва от бутона "Данни за дело в ЦРД" 1.1. . Системата ...
  • Активиране на Regix за системата Енфорсър

   Активирането на модула за електронни справки Regix за системата Енфорсър преминава през следните стъпки: 1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов ...
  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: АВ - Справка актуално състояние АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ МРРБ - ...
  • Автоматично попълване на ред статистика в системата Енфорсър

   Попълненият ред статистика при образуване на ИД, е от изключително важно значение за правилното изчисляване на данните в отчета към МП и КЧСИ. Системата Енфорсър поддържа функционалност за автоматично попълване на реда статистика, ако същият не е бил ...
  • Попълване на касова книга в системата Енфорсър.

   Системата Енфорсър позволява визуализирането и водене на касова книга. Попълването на касовата книга се осъществява автоматично на база въведените постъпили/изходящи плащания в брой. При въвеждане на плащане в брой, системата автоматично генерира нов ...