Присъединяване на Държавата към предмета на изпълнение

Присъединяване на Държавата към предмета на изпълнение

Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.)

Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Етапи:

1. Във "Вх.рег." на менюто на изпълнителното дело се добавя нов входящ документ;В секцията "Основни" на формата се попълва основната информация за документа:
 1. В поле "Описание" се посочва видът на документа.
 2. В поле "Подател" се посочва подателят (например ТД на НАП София);
2. В секция "Допълнителни" се се натиска бутона "Добави". Въвежда се информация за самото задължение:


2.1. В колона "Има задължение'' от падащото меню се избира "Да";
2.2. В колона "Дължима сума'' се въвежда размера на дължимата сума;
2.3. В колона "Длъжник" от падащото меню се избира за кой длъжник се отнася сумата;
Направените промени се записват.

3. Отваря се раздел "Основна информация" на изпълнителното дело. Във формата "Държавни и общински вземания" се маркира титулът, който ще бъде присъединен;
3.1 Натиска се бутона "Редактирай"

4. В полето изпълнителен титул, от падащото меню се избира изпълнителния титул;

4.1. Направените промени се записват;

5. Във формата "Държавни и общински вземания" се натиска бутона "Присъедини'' 
5.1. Потвърждават се направените промени;Добре е да бъде направена проверка в предмета на изпълнение, дали направените промени са отразени и дългът е въведен.

  • Related Articles

  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Присъединяване на едно дело в друго дело

   Системата Енфорсър дава възможност да се копира информацията от едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция се използва обикновено при присъединяване на едно изпълнително дело към друго. Освен всички данни за изпълнителният титул, ...
  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Деактивиране на дълг

   Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасяване по него, да се занули остатъчният дълг. Предназначение на функцията за ...