Присъединяване на едно дело в друго дело

Присъединяване на едно дело в друго дело


Системата Енфорсър дава възможност да се копира информацията от едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция се използва обикновено при присъединяване на едно изпълнително дело към друго.

Освен всички данни за изпълнителният титул, функцията позволява и копиране на неплатената част от дълга на делото, което ще се присъединява. Системата позволява да се избира опционално кои пера по дълга да се копират в новото изпълнително дело.
Копирането на информация от изпълнително дело в системата Енфорсър се извършва в Регистъра на заведени дела :

1. Маркира се делото (делата), от което ще се копира информация:

2. Функцията се намира в бутон Действия →  "Копиране на дело":  Отваря се панел на формата "Копиране на изпълнително дело"

* Забележка: При маркиране на няколко изпълнителни дела, системата позволява единствено копиране на информация в нови изпълнителни дела. Не могат да бъдат присъединени няколко избрани дела към едно дело. Присъединяването трябва да се извършва за всяко дело поотделно.

1. поле "Копиране във" - избира се къде да бъде копирана информацията от старото изпълнително дело. Системата дава възможност информацията да се копира в:
- ново изпълнително дело - Копиране на информацията в ново дело - визуализира се поле за Описание на документ за образуване на дело.
- съществуващо изпълнително дело -  Копиране на информацията в съществуващо дело, може да се използва при присъединяване на едно дело към друго.

При копиране на информацията в съществуващо дело се визуализират допълнителни полета:

1.1. поле "Изпълнително дело:" - посочва се номерът на делото, към което ще бъде присъединено копираното дело;
1.2. поле "Описание на документ за присъединяване на дело" - От падащо меню се избира типът на документа, чрез който се присъединява изпълнителното дело;
1.3. поле "Отбележи като присъединено дело:" - дава възможност копираното изпълнително дело да се отбележи като присъединено към вече съществуващо дело;
1.4. поле Нов входящ документ:
- ако бъде избрана стойност ДА, системата входира избраният документ в поле 1.2. в делото, по което се копира другото ИД
- ако бъде избрана стойност НЕ, поле 1.2. се преименува на Входящ документ:, като от падащото меню следва да се избере предварително входиран документ, касаещ основанието за присъединяване на изпълнителното дело 

2. Поле "Копиране на не-публични титули, страни, и неплатен предмет на изпълнение" - Дава възможност за копиране на всички не-публични изпълнителни титули, страни, и неплатен предмет на изпълнение.

 - При копиране се взимат само неплатената част от вземанията.

 - При копиране т.26 се изчислява върху неплатената част от вземанията.

3. Поле "Копиране на публични титули, страни, и неплатен предмет на изпълнение" - Дава възможност за копиране на всички публични титули, страни, и неплатени предмети на изпълнение.
  - В частта за предмет на изпълнение се копират само стойностите на неплатеният предмет на изпълнение.

4. Поле Деактивирай предмет на изпълнение: - системата автоматично прави предмета на изпълнение на копираното дело като неактивен.

5. .поле "Копиране на предплатени от взискателя, неплатени от длъжника такси" - Дава възможност за копиране на всички предплатени от взискателя но неплатени(непогасени) от длъжника такси;

6. поле "Копиране на предплатени от взискателя, частично платени такси от длъжника такси" - Дава възможност за копиране на всички предплатени от взискателя и частично платени такси от длъжника. Копира се само непогасената част от начислените такси; 

7. поле "Копиране на непредплатени от взискател, неплатени от длъжника такси" - дава възможност за копиране на вече въведени данни по изпълнителното дело за всички непредплатени от взискател и неплатени(непогасени) от длъжника такси;

8. поле "Копиране на непредплатени от взискател, частично платени от длъжника такси" - дава възможност за копиране на вече въведени данни по изпълнителното дело за непредплатени от взискател и частично погасени от длъжника такси;
  • Related Articles

  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Присъединяване на Държавата към предмета на изпълнение

   Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.) Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Етапи: 1. Във "Вх.рег." на менюто на изпълнителното дело се добавя нов входящ документ; В секцията "Основни" на формата се попълва ...
  • Архивиране на дело в системата Енфорсър

   Системата "Енфорсър" позволява, информацията за изпълнително дело, да бъде отбелязана в системата. Това позволява архивираното изпълнително дело, да бъде намирано лесно, а също премахва нуждата от използване и попълването на информацията в хартиени ...
  • Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

   Процедура по издаване на сметка и фактура Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури". Издаването на сметка/фактура е ...