Промяна на Булстат на ЧСИ

Промяна на Булстат на ЧСИ

Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободни професии – лица по чл. 3, ал.1, т.9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

За да бъдат издавани коректно счетоводните докуемнти от системата ЕНФОРСЪР в администрацията на системата, трябва да бъдат променени следните полета, в които трявба да се въведат новите данни за БУЛСТАТ на ЧСИ:
- ЕИК на ЧСИ - въвежда се новият номер по БУЛСТАТ на ЧСИ
- Номер по ДДС на ЧСИ- към номер по ДДС на ЧСИ трявба да бъде добавено "BG" пред ЕИК на ЧСИ - BG1111111111
ВАЖНО: полето ЕГН на ЧСИ не трявба да се променя!
Промените се извършват в Администрацията на системата
--> Раздел Системни
--> подраздел Системни променливи
--> панел на формата Данни за ЧСИ
Всяко поле се маркира по отделно, след което с бутона Редактирай се отваря панел за въвеждане/промяна на данните.
Направените промени се записват.

  • Related Articles

  • Въвеждане на дълг/предмет на изпълнение/ в системата Енфорсър

   Увод Данните за дълга по изпълнителното дело се намират в раздела "Дълг" в основното меню на изпълнителното дело. Секцията "Предмет на изпълнение" съдържа информация за предметите на изпълнение, в който се включват сумите по изпълнителния лист или ...
  • Деактивиране на дълг

   Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасяване по него, да се занули остатъчният дълг. Предназначение на функцията за ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

   Процедура по издаване на сметка и фактура Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури". Издаването на сметка/фактура е ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...