Промяна на Булстат на ЧСИ

Промяна на Булстат на ЧСИ

Поради влизане в сила от 04.01.2022 г. На промени в Закона за Регистър БУЛСТАТ (обн. В ДВ, бр. 94 от 03.11.2020 г., изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободни професии – лица по чл. 3, ал.1, т.9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

За да бъдат издавани коректно счетоводните докуемнти от системата ЕНФОРСЪР в администрацията на системата, трябва да бъдат променени следните полета, в които трявба да се въведат новите данни за БУЛСТАТ на ЧСИ:
- ЕИК на ЧСИ - въвежда се новият номер по БУЛСТАТ на ЧСИ
- Номер по ДДС на ЧСИ- към номер по ДДС на ЧСИ трявба да бъде добавено "BG" пред ЕИК на ЧСИ - BG1111111111
ВАЖНО: полето ЕГН на ЧСИ не трявба да се променя!
Промените се извършват в Администрацията на системата
--> Раздел Системни
--> подраздел Системни променливи
--> панел на формата Данни за ЧСИ
Всяко поле се маркира по отделно, след което с бутона Редактирай се отваря панел за въвеждане/промяна на данните.
Направените промени се записват.

  • Related Articles

  • Въвеждане/промяна на данни на ЧСИ в системата Енфорсър.

   Въвеждането/промяната на данни за ЧСИ в системата Енфорсър, се извършва в Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Данни за ЧСИ . Редактирането/въвеждането на данни в полетата се извършва ...
  • Промяна на основен лихвен процент в системата Енфорсър

   За да бъде изчислена коректно лихвата по изпълнителните дела, е необходимо да бъде зададен коректен размер на основният лихвен процент(ОЛП), определен от БНБ. Тъй като системата Енфорсър не комуникира централно с БНБ, всяка кантората на ЧСИ сама ...
  • Промяна на статус на изпълнително дело.

   Въвеждането на правилният статус на изпълнителното дело, е от важно значение за синхронизацията на изпълнителното дело с ЦРД. Статуса на ИД се въвежда в администрацията на изпълнителното дело. Възможните варианти за въвеждане/редакция на статуса на ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Активиране на таен код за служители на ЧСИ

   С цел осигуряване на по - голяма сигурност за системите на ЧСИ и данните в тях, е въведен т.нар. таен код за вписване в системата Енфорсър за клиенти, които достъпват Енфорсър на облачна инсталация, извън канторите на ЧСИ. ВНИМАНИЕ: Вторичната ...