Работа с работната дъска на системата Енфорсър.

Работа с работната дъска на системата Енфорсър.

Работната дъска на системата Енфорсър, дава възможност на ЧСИ да организира голяма част от задачите и събитията в кантората си. Тя служи като органайзер за ЧСИ и неговите служители, за да могат да следят и управляват по - лесно  процесите в изпълнителното производство, чрез системата Енфорсър 

Съдържание на раздел Работна дъска:

1. Легенда на събитията - панела на формата съдържа събитията, които ЧСИ и неговите служители могат да създават и отбелязват в системата Енфорсър;
2. Глобален Списък събития - визуализира информацията за всички събития като списък; 
3. Поле за прилагане на точна дата - поле за въвеждане на точна дата;
4. Бутон Приложи - прилага избраната дата в поле 3. Показва въведените събития за избраната дата;
5. Период на календара - визуализира избраният период на календара;
6. Списък с потребители - дава възможност за визуализация на събитията на календата по потребител и/или визуализация на всички събития на работната дъска;
7. Бутон за търсене - визуализира филтрите на работната дъска и дава възможност за тяхното прилагане;
8. Бутони за смяна на изгледа на работната дъска по период - Ден/Седмица/2 седмици/Месец;
9. Панел на формата с изглед на събитията за избраният период;
10. Визуализация на дадено събитие на работния календар;

  • Related Articles

  • Създаване на ново събитие на работната дъска.

   Системата Енфорсър позволява отбелязването на събития по изпълнителните дела, като отва позволява лесното им следене от ЧСИ и неговите служители.  Добавянето на събитие на работната дъска може да се извърши по следните начини: 1. Автоматично добавяне ...
  • Работа с ДДС дневници в системата Енфорсър

   Системата "Енфорсър" дава възможност да бъдат изготвени директно от нея необходимите файлове с коректно попълнени данни за НАП. Това дава възможност на ЧСИ, регистрирани по ДДС, да изготвят и предават лесно своите дневници за направените покупки и ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия /ПОСЛЕДОВАТЕЛНО/: Работната станция, на ...
  • Добавяне на задача в системата Енфорсър.

   Добавянето на задачи в системата Енфорсър може да бъде извършено по следните начини: - в изпълнителното дело - през работната дъска на системата 1. Добавяне на задача в изпълнителното дело - добавянето за задача в изпълнителното дело се извършва в ...
  • Въвеждане на информация за опис в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява въвеждането на информация за извършването на описи, което дава на ЧСИ и служителите в кантората му следните предимства: - По - добра отчетност и проследяемост на извършваните описи; - Използване на въведената информацията ...