Справки в регистъра на БНБ

Справки в регистъра на БНБ

Интеграция на Регистър РБСС


Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След като стабилизираме текущата функционалност ще добавим филтри и бутони за бързо добавяне на лица към опашката за справка към БНБ.

Увод

Справките се извършват от раздел “Е-справки” → “Регистър БНБ (РБСС)

Работата със модула преминава през следните стъпки:

 1. Създава се списък с лица, за които ще се извършва справка в регистъра на БНБ;

 2. Създаденият списък се експортира от Енфорсър и се импортира в регистъра на БНБ.

 3. Автоматично се създават изходящи документи "справка регистър РБСС"

 4. Файла се импортира в регистъра на БНБ;

 5. След обработка на списъка от регистъра на БНБ оттам се сваля файл с резултата от справката. 

 6. Резултата се импортира в Енфорсър;

 7. Автоматично се създават:

  1. Входящи документи за резултатите от справката 

  2. Имущество тип банкова сметка, ако има такова намерено.

 8. Преглежда се информацията за извършените справки от регистъра на БНБ

 9. Налагат се запори за намерените сметки (опционално)


Препоръчваме първоначално да се правят малки опашки от по 2-3 лица, за да се тества и упражни начина на работа и впоследствие да се увеличи размера на опашките.


Добавяне на лица за справка в РБСС "Чакащи за справка"

Създават се записи в раздел “Чакащи за справка” чрез Бутон --> “Добави” → Отваря се формата за “Добавяне на лице към чакащи” за справка данни.Тази процедура се изпълнява за всяко лице, за което ще се извършва справка. Лицата се добавят в списъка на формата “Чакащи справка”


Експортиране на чакащите за справка лица от Енфорсър към БНБ

От бутона "Действия" се генерира и сваля файла, който ще се импортира в регистъра на БНБ. 

Във файла влизат всички лица, които стоят в раздела “Чакащи справка” със статус “Чакащ за справка”. 

Максималният размер на файла е 2000 лица.


При свалянето на файл за импорт в БНБ се генерира изходящ номер за всяко лице, за което ще се извършва справка в регистъра


Интерфейс на РБСС и зареждане на генерираният файл за справка.

След генериране на файл за справка в РБСС, същият се импортира в системата за справки на БНБ. 


Това се извършва в меню Услуги от РБСС → подменю Услуги по предоставяне на информация за много лица. 


Чрез бутона |Нова услуга| се зарежда формата за попълване на нова справка за много лица.Формата съдържа следните полета:
 1. Вид услуга - избира се вида на услугата - Банкови и платежни сметки и банкови сейфове на фирми и физически лица

 2. От бутона |Избор на файл| се зарежда предварително генерираният файл с лица за справка от Енфорсър

 3. Поле “От дата” -  избира се период за начална дата, като тук се въвежда датата на създаване на РБСС - 31.10.2016 г.

 4. Поле “До дата” - въвежда се датата на създаване на справката/текущият ден/

 5. Извършените промени се записват.Във формата на РБСС за Списък с услуги за предоставяне на информация за много лица се визуализира въведената справка, която е със статуси - ново/изчаква обработка/обработва се


След като статуса на справката се промени на “Обработено” същата е готова за генериране на файл, който се сваля от посоченият бутон на снимката във формат .Xml.
Импортиране на резултата от справката от РБСС към Енфорсър

Файлът на справката експортиран от БНБ се импортира в Енфорсър от раздел “Извършени справки” → “Импорт на резултат”
При импортирането на резултатите се извършват автоматично следните действия:


1. Създава се автоматично информация в раздел “Имущество”, ако има намерено такова. Типът на имуществото е “Банков влог” или “Банков сейф” в зависимост от това какво е намереното имущество в справката.


2. Създават се автоматично входящи документи за всяко лице, което участва в направената справка.


Бланката на входящият докумeнт е създадена по подразбиране в Енфорсър. Не е препоръчително да се редактира!


Преглеждане на резултатите от справката

В раздел “Намерени активи” се визуализира таблица с информация за намерените активи от извършената справка:


 1. Служебен номер

 2. Вид резултат

 3. ТИП Идентификатор

 4. Идентификатор

 5. Име - показва 3 имена на титуляра на сметката

 6. Роля - 

 7. IBAN

 8. Вид на сметката

 9. Дата на откриване

 10. Дата на закриване

 11. Начална дата

 12. Крайна дата

 13. Актуално към

 14. Нов


Използва се менюто "Връзки", "Резултати от справка". Този бутон показва всички резултати от цялата опашка лица, които са били направени със последната групова справка в РБСС

Отпечатване на входящи документи за направените справки


 • Избираме всички направени справки, за които искаме да отпечатаме входящите документи

 • Използваме менюто "Връзки" -> "Входящи", за да покажем всички съответни входящи документи за селектираните справки.

 • По този начин системата препраща към глобалният входящ регистър и визуализира информацията само за селектираните редове от справката. • Генерираме файловете / шаблоните за входяшите документи (файл/генерирай)

Генерираните документи могат да се разпечатат и приложат по делото


Ако документите са повече от 100, е добре свалянето на документите за печат да се прави страница по страница (по 100)


Налагане на запор на намерените банкови сметки


Съществуват два начина за изходиране на запор на банковите сметки:


От екрана "Извършени справки", бутон "Действия": 

"Запорирай (....)":

 • (всички сметки в банка) - създават се записи на изходящи документи за запор на банкови сметки за всички сметки от извършената справка;

 • (само посочени сметки) в дадена банка/банки, тъй като едно лице може да има повече от 1 сметка в дадена банка, потребителят, който налага запорите може опционално да избере, на кои банкови сметки и в кои банки да създаде изходящи документи за налагане на запор/и
Използваме меню "Връзки",  "Имущество"

Изходирането на запорите на банковите сметки може да се извърши и от раздел Имущество → Бутон "Действия", "Запорирай ....


Независимо кой от двата начина за налагане на запор ще се използва системата генерира изходящите документи за налагането на запора. Ако лицето, на което ще се налага запор има повече от една сметка в дадена банка, системата ще генерира един документ за всички банкови сметки от тази банка. 

Информацията се взима от променливата “---Всички-полета-подробно-описание-за-Имущество---”


При изходирането на документа за налагане на запор за съответната сметка се отбелязва че има "наложена” обезпечителна мярка в колоната “Наложени обезпечителни мерки” в раздел “Имущество”Създадените изходящи документи включват намерените активни сметки, като за всяка банка спрямо IBAN - a от справката се създава изходящ документ.

Конфигурация


Конфигурирането на бланките за входящите и изходящите документите, които да се използват при справки от регистъра на БНБ се извършва в администрацията на системата раздел Системни → Системни променливи → Панел на формата  Настройки на системни променливи за автоматично генерираните документи свързани с функцията “Регистър БНБ” - стойностите се променят чрез маркиране на съответният ред и натискане на бутона “Редактирай” • Описание на изходящ документ при автоматично налагане на запор на банкови сметки - Задава описанието на изходящият документ, което ще се запише в изходящият регистър. Описанието трябва да отговаря точно на описанието на изходящият документ. 

 • Шаблон за запор на банкови сметки за всички сметки в банка - Задава описанието на името на шаблона, който ще се използва и генерира за този тип документи.  

 • Шаблон за запор на банкови сметки за посочени сметки в банка - Задава описанието на името на шаблона, който ще се използва и генерира за този тип документи.

 • Шаблон за вдигане на запор на банкови сметки за всички сметки в банка - Задава описанието на името на шаблона, който ще се използва и генерира за този тип документи.

 • Шаблон за вдигане на запор на банкови сметки за посочени сметки в банка - Задава описанието на името на шаблона, който ще се използва и генерира за този тип документи.


 • Срок за доброволно изпълнение за чл. 410:, 0-0 дена, 1-нормалният период:

* при избор на стойност 0 - в изходящият документа се генерира за дата и стойност на дълга, текущата дата на изходиране на документа;

* при избор на стойност 1 - в изходящият документ се генерира за дата и размер на дълга стойността, която е въведена в панела “Дълг” → “Плюс дни от дълга показващи се в документите”
  • Related Articles

  • Масови справки в Regix

   Системата Енфорсър позволява зареждането и изпълнението на справки в системата Regix/Реджикс/ по множество изпълнителни дела и длъжници. Изпълнението на масови справки в Реджикс по изпълнителни дела се извършва в Регистъра на заведените дела --> ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Разрешаване/забраняване на синхронизация на телефони на длъжници в Регистъра на взискателите

   Забрана/разрешаване на визуализацията и синхронизацията на телефонните номера на длъжниците с регистъра на взискателите се извършва в администрацията на системата --> раздел "Системни" --> подраздел "Системни променливи" --> панел на формата ...
  • Видове справки в Regix/Реджикс/ и активирането им.

   След като бъде предоставен OID номер на ЧСИ за системата Енфорсър, следва да бъдат заявени Администрациите и техните Регистри и полетата, за които да бъде предоставен/актуализиран достъпа за справки от ЧСИ.  Заявката за предоставяне на достъп и ...