Създаване на събития и задачи в системата Енфорсър

Създаване на събития и задачи в системата Енфорсър

Следенето на сроковете и събитията по изпълнителните дела е особено важен процес свързан с изпълнителното производство. 

Обобщена информация за събития и задачи по изпълнителните дела се съдържа в раздел "Работна дъска" на глобалното меню. 

Разделението на действията на събития и задачи е направено с цел по-лесното следене на предстоящите действия и по-лесната им визуализация в системата.


Възможностите за добавяне на информация относно събития и задачи са две:

1. Добавяне на информация директно на работната дъска от бутоните добави на съответния подраздел/панел на формата в раздел "Работна дъска"; 


При този начин на добавяне на събития и задачи, трябва да се въведе ръчно номера на делото, за който се отнася въвежданата информация.

2. Добавяне на информация в самото изпълнително дело в съответните панели на формите "Задачи по делото"/"Събития по делото" отново от бутоните "Добави"И в двата случая добавената информация ще се отрази и на двете места в системата (раздел "Работна дъска", панели на раздел "Основна информация"--> ""Задачи по делото"/"Събития по делото""), тъй като те са взаимосвързани;

За разлика от добавянето на задачи по ИД, съществуват още два начина за добавяне на събития по изпълнителните дела.

Първата възможност е директно от раздела "Имущество,описи и продажби", когато информацията е свързана с описи и публични продани.  Тя се отразява автоматично в събитията по конкретно изпълнително дело и в подраздела "Списък събития" на раздел "Работна дъска" на системата, както и в календара на работната дъска на системата.

Втората възможност е добавянето на събите е директно върху календара на работната дъска, като се кликне с мишката върху конкретна дата от календара, на която ще се състои въвежданото събитие по делото.
Различните типове събития са оцветени в различни цветове с цел по - доброто визуализиране на работната дъска.

  • Related Articles

  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...