Създаване на файлове за импорт от електронно банкиране

Създаване на файлове за импорт от електронно банкиране

Създаване на файлове за импорт от банковите системи на ПИБ;ОББ;ЦКБ;Юробанк;Уникредит Булбанк;Алианц Банк;


1 Създаване на файл за импорт от Първа инвестиционна банка:


генерирането на файл за импорт от ПИБ се извършва в раздел "Отчети по сметки"--> избира се банковата сметка, периода на плащанията, вид - "Кредит"

избира се формата на файла за експорт - "txt" (фиг.1)стойността на полето за "Разделител" не се променя;избира се директория където генерираният файл да бъде записан;


2. Създаване на файл за импорт от ОББ:


в извлечение по сметка се избира периода на извлечението за експорт;в полето "или въведете име на файл" се въвежда наименование за експортирания файл, както и т.нар. път на файла (пример: c\export\OBB - по този начин се задава път на файла или казано по друг начин къде да се запише файла, в посочения пример файлът ше се запише в директория "с", папка "export" с наименование "ОВВ");

в полето "Формат на файла" се избира ".txt", след което файлът се експортира в желана директория;

след като бъде експортиран в избраната директория, файлът се отваря с текстообработваща програма "notepad" и отново се записва с команда "Save as" в избрана директория;


3. Създаване на файл за импорт от Уникредит Булбанк:


 файлът за импорт на плащания от Уникредит булбанк се създава в раздел "Информация"-->"Движения"--> "Разширено търсене"

Избира се банковата сметка, тип (кредит), период;

с бутона покажи се генерира банковото извлечение;

от бутона на фиг. 5 се генерира извлечението в .xls формат;
4.  Създаване на файл за импорт от Юробанк:


избира се банковата сметка, за която ще се създава файла за импорт --> движения --> повече

избира се периода и типа (Кредит)

натиска се бутона "Покажи" - генерират се постъпленията за избрания период;

файлът се запазва във формат ".xls"

5.  Създаване на файл за импорт от ЦКБ:


Раздел „Справки“ --> „Движения по сметки“

Избира се периода за постъпилите суми, които ще се експортират в „Енфорсър“

Задава се отметка в полето „Кредит“, за да излезнат само постъпилите суми за избрания период;

Въведената информация се потвърждава от бутона „ОК“

Изведените резултати се запаметяват като HTML файл с десен бутон --> „save as..“--> в полето „save as type“ се избира „Webpage,HTML only“, задава се и директорията където да се запише файла;


  • Related Articles

  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

   Създаване на опис поща в системата Енфорсър Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ Създаване на опис поща Създаването на описа се извършва в ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Функцията за попълване на справката в НАП е налична само за КОРПОРАТИВНА версия на системата ЕНФОРСЪР. Инсталиране на ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...