Създаване на шаблон за бързо начисляване на такси.

Създаване на шаблон за бързо начисляване на такси.


Добавяне/редактиране на шаблони за такси

Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на грешка или пропуск по начиляване на таксите.


Добавяне/редактиране на шаблони за такси - стъпки:
 1. Отваря се "Администрация" на системата.
 2. От глобалното меню се избира  раздел "Шаблони" и подраздел "Шаблони за такси".
 3. Добавянето/ редактирането на шаблоните за такси се извършва след натискане на бутона "Добави" . 
 4. Отваря се Форма "Шаблон за такси".

1.1. Име на шаблон - в това поле се задава името на шаблона;
1.2. Регистър продажби - при избор на стойност ДА, начислените такси се отразяват регистъра на продажбите по ДДС. 
1.3. Скрий - в зависимост от избора на съдържанието на това поле - "Да" или "Не", то шаблона може да е видим или не, при начисляването на таксите в самото дело.

Таблица "Такси" - В тази таблица се добавят таксите, които ще се начисляват автоматично за съответното дело, при избирането на шаблона. Това става с натискането на бутона "Добави" . В таблицата се появява ред, колоните на които се попълват съобразно тяхното описание.

2.1. Действие - от падащото меню се избира таксата, която да се съдържа в шаблона.
2.2. Бележки - в полето се въвежда текст, който се визуализира в колона Бележки на дадената такса.
2.3. Въвежда се бройката на таксите, които ще се начислят.
2.4. Сума - въвежда се ръчно сумата на таксата както е по ТТРЗЧСИ без ДДС.
2.5.  ДДС % - въвежда се ръчно размера на ставката ДДС. Ако се начисляват такси без ДДС, се въвежда стойност 0.
2.6. "За всикател" - избира се "Да", когато се начислявт такси, които ще са предпалтени от взискател.
2.7. Дължи се от длъжника - от падащото меню се избира стойност ДА/НЕ, в зависимост от това, дали начисляваните такси ще бъдат дължими от длъжника.  • Related Articles

  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

   Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на ...
  • Създаване на шаблон на основание за изходящо плащане

   Системата Енфорсър позволява създаването на различни описания на основанието за изходящи плащания. Целта на тази функционалност е да даде повече възможности за различни описания за кредитени и бюджетни плащания, в зависимост от спецификата и ...