Създаване на шаблон на основание за изходящо плащане

Създаване на шаблон на основание за изходящо плащане

Системата Енфорсър позволява създаването на различни описания на основанието за изходящи плащания. Целта на тази функционалност е да даде повече възможности за различни описания за кредитени и бюджетни плащания, в зависимост от спецификата и желанието за описания на плащанията на различните взискатели.

Описанията са разделение в следните групи:
1. Основно описание за изходящо плащане
2. Основно описание на изходящо плащане към бюджета
3. Основно описание за изходящо плащане към ЧСИ
4. Описание към избран получател на плащането


1. Основното описание на изходящо плащане - полето за шаблон за описание на изходящо плащане се намира в  Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Плащания --> ред Шаблон за основание за плащане за изх. плащане.

Описанието на изходящото плащане, което се генерира в преводното нареждане се използва по подразбиране за всички изходящи кредитни плащания, ако не е избрано конкретно описание за изходящо плащане към получател, както е описано в т.4

2.  Основно описание на изходящо плащане към бюджета - полето за шаблон за описание на изходящо плащане се намира в  Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Плащания --> ред Шаблон за основание за плащане за изх. плащане към бюджета. Описанието на изходящото плащане, което се генерира в преводното нареждане към бюджета се използва по подразбиране за всички изходящи бюджетни плащания, ако не е избрано конкретно описание за изходящо плащане към получател, както е описано в т.4

3. Основно описание за изходящо плащане към ЧСИ - полето за шаблон за описание на изходящо плащане се намира в  Администрацията на системата --> раздел Системни --> подраздел Системни променливи --> панел на формата Плащания --> ред Шаблон за основание за плащане за изх. плащане към ЧСИ. Описанието на изходящото плащане, което се генерира в преводното нареждане към бюджета се използва по подразбиране за всички изходящи плащания, към ЧСИ. 

Внимание, полето за описание на преводното нареждане се използва по подразбиране за всички генерирани изходящи плащания, направени чрез бутона за изходящо плащане през формата за разпределение на суми.  
4. Форма за попълване на Описание към избран получател на плащането - въвеждането на описание на шаблон за изходящо плащане за конкретен получател се извършва в Администрацията на системата --> раздел Шаблони --> подраздел Шаблони за основания на изх.плащания. От бутона Добави се отваря формата за създаване на шаблон, която съдържа следните полета:4.1. Описание на плащането - поле за въвеждане на описание на плащането на ниво избор на потребителя.
4.2. Получател - от падащо меню се избира наименованието на получателя на плащането
4.3. Шаблон за вид платежно - поле за избор на вид платежно в зависимост от това дали плащането е кредитен или бюджетен превод.
4.4. Поле за попълване на описанието на изходящото плащане, което ще се генерира в основанието на плащането.
В полето се въвежда статичен текст и променливи в зависимост от желанието на потребителя, каква информация да се генерира в основанието за плащане.


Списък с променливи, които могат да бъдат използвани в шаблоните за основание за изходящо плащане:

Основни променливи дефинирани по номер на изпълнително дело и длъжник:

{$r.FirstExecCase.VAR} - променливи за първото изп. дело за плащане
{$r.FirstExecCase.execcasefullnumber} - пълен № дело
{$r.FirstExecCase.year} - дело година
{$r.FirstExecCase.execcasenumber} - дело №
{$r.FirstExecCase.clientnumber} - клиентски номер 
{$r.FirstExecCase.ensurerdamagenumber} - номер на щета
{$r.FirstExecCase.mainDebtor.VAR} - променливи за основен длъжник по първото дело
{$r.FirstExecCase.mainCreditor.VAR} - променливи за основен взискател по първото дело
{$r.Debtor.VAR} - променливи за длъжник за плащане (избран изрично в плащането)

Допълнителни вариации на променливи за длъжник, които се попълват на мястото на VAR в основните променливи по признак изптлнително дело и длъжник: 

egneik - ЕГН/ЕИК
firstname - Първо име
middlename - Второ име
lastname - Фамилия/последно име
name - Име на юридическо лице
persondesc - Три имена на физическо / име на юридическо лице
shortname -  Две имена на физическо / име на юридическо лице (Препоръчителна за имена)
Пример: Ако искаме да направим променлива, която да генерира информация за две имена на длъжник в описанието на изходящото плащане:   {$r.Debtor.shortname}

  • Related Articles

  • Въвеждане на изходящо плащане в системата Енфорсър

   Увод: Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени ...
  • Създаване на шаблон за бързо начисляване на такси.

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на ...
  • Въвеждане на постъпило плащане в системата Енфорсър

   Добавянето на ново плащане се извършва от подраздел "Постъпили плащания" на меню "Счетоводство" като се натисне бутона "Добави" или да редактираме вече добавено плащане с бутона "Редактирай" .  Ако въвеждането/редакцията на плащането се извършва от ...
  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Свързване на постъпило плащане с публична продан

   Отбелязването на сума постъпила при публична продан в системата Енфорсър преминава през следните етапи: ЕТАП 1. Добавяне на сумата от публична продан в постъпили плащания по изпълнителното дело  При въвеждане на сума от публична продан, трябва да ...