Шаблон за бързо начисляване на такси

Шаблон за бързо начисляване на такси


Добавяне/редактиране на шаблони за такси


Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи
Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка

Шаблоните за такси се добавят и редактират от Администрацията на системата, секция "Шаблони", "Шаблони за такси"

Полета на форма за Шаблон за такси


Име на шаблон - Описанително поле, задава името на шаблона, по което потребителят се ориентира какви такси съответстват на даденият шаблон.

Скрий - Ако е "ДА", то шаблона е скрит и не може да бъде избран от падащо меню.

Таблица "Такси"

      В тази таблица се добавят таксите, които ще се начисляват автоматично при избирането на шаблона. Всеки ред от таблицата ще начисли една такса. Колоните са следните:
 • Действие - Избира съответната такса

 • Бележки - Бележки за таксата

 • Бр. - задава се броят на начисляваните такси;

 • Сума - въвежда се сумата на таксите без ДДС. Ако таксите са повече от 1 се сумира стойността им без ДДС.

ПРИМЕР: Ако начисляваме 2 бр, т.5 се въвежда стойност - 2*20 лв = 40 лв.

 • ДДС в % - въвежда се стойността на ставката по ДДС - 20. Ако начисляваните такси са без ДДС се въвежда стойност 0.

Внимание: Ако се използва шаблон за такси в които има смесени данъчни ставки - 20% и 0% то при издаване на фактура и сметка, за таксите които са без ДДС (0 %) ще излезнат във фактурата със ставка 20% ДДС, тъй като при издаване на сметка/фактура не можем да имаме такси със и без ДДС.

            Важно е да се прецени добре дали при използване на шаблона за начисляване на такси ще се издава автоматично и сметка/фактура
 • За взискател

  • Ако е "НЕ", таксата никога не е предплатена от взискател.

  • Ако е "ДА", то таксата може да е предплатена от взискател.

 • Дължи се от длъжника - определя дали таксата се дължи от длъжника  • Related Articles

  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Добавяне/редакция на непаричен предмет на изпълнение

   Увод Въвеждането на непаричен предмет на изпълнение, в Енфорсър, става от бутона "Добави непаричен предм." от лентата с бутони на форма "Предмет на изпълнение". Формата за добавяне на непаричен предмет е същата като тази за добавяне на паричен такъв ...
  • Код за достъп в системата Енфорсър (само за клиенти на облак).

   За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита при достъп на потребителите на системата Енфорсър чрез "Таен код".  Ако потребителят се опита да достъпи системата от мрежа, различна от офис мрежата на кантората, полето ...
  • Създаване на файлове за импорт от електронно банкиране

   Създаване на файлове за импорт от банковите системи на ПИБ;ОББ;ЦКБ;Юробанк;Уникредит Булбанк;Алианц Банк; 1 Създаване на файл за импорт от Първа инвестиционна банка: генерирането на файл за импорт от ПИБ се извършва в раздел "Отчети по сметки"--> ...