Шаблон за бързо начисляване на такси

Шаблон за бързо начисляване на такси


Добавяне/редактиране на шаблони за такси


Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи
Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка

Шаблоните за такси се добавят и редактират от Администрацията на системата, секция "Шаблони", "Шаблони за такси"

Полета на форма за Шаблон за такси


Име на шаблон - Описанително поле, задава името на шаблона, по което потребителят се ориентира какви такси съответстват на даденият шаблон.

Скрий - Ако е "ДА", то шаблона е скрит и не може да бъде избран от падащо меню.

Таблица "Такси"

      В тази таблица се добавят таксите, които ще се начисляват автоматично при избирането на шаблона. Всеки ред от таблицата ще начисли една такса. Колоните са следните:
 • Действие - Избира съответната такса

 • Бележки - Бележки за таксата

 • Бр. - задава се броят на начисляваните такси;

 • Сума - въвежда се сумата на таксите без ДДС. Ако таксите са повече от 1 се сумира стойността им без ДДС.

ПРИМЕР: Ако начисляваме 2 бр, т.5 се въвежда стойност - 2*20 лв = 40 лв.

 • ДДС в % - въвежда се стойността на ставката по ДДС - 20. Ако начисляваните такси са без ДДС се въвежда стойност 0.

Внимание: Ако се използва шаблон за такси в които има смесени данъчни ставки - 20% и 0% то при издаване на фактура и сметка, за таксите които са без ДДС (0 %) ще излезнат във фактурата със ставка 20% ДДС, тъй като при издаване на сметка/фактура не можем да имаме такси със и без ДДС.

            Важно е да се прецени добре дали при използване на шаблона за начисляване на такси ще се издава автоматично и сметка/фактура
 • За взискател

  • Ако е "НЕ", таксата никога не е предплатена от взискател.

  • Ако е "ДА", то таксата може да е предплатена от взискател.

 • Дължи се от длъжника - определя дали таксата се дължи от длъжника  • Related Articles

  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

   Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - ...