Активиране на Regix/Реджикс/ за системата Енфорсър

Активиране на Regix/Реджикс/ за системата Енфорсър

Активирането на модула за електронни справки Regix/реджикс/ за системата Енфорсър преминава през следните стъпки:

1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /. След попълване на заявлението, същото се експортира в PDF И се подписва с ел.подпис на ЧСИ. След това, подписания PDF се изпраща на ел.поща regix@e-gov.bg , с кратко описание в ел.поща, че желаете нов OID Номер за достъп до Regix чрез информационната система Енфорсър. ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН НАЧИН.

1.1.   Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ за системата ЕНФОРСЪР чрез регистрация в системата на Реджикс като консуматор:

УПЪТВАНЕ НА ДАЕУ СЪС СТЪПКИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНСУМАТОР И ГЕНЕРИРАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВ OID НОМЕР ЗА СИСТЕМАТА ЕНФОРСЪР

 2. След предоставяне на OID номер (което може да отнеме седмици), същият следва да се въведе в администрацията на системата Енфорсър чрез следните стъпки:
*Внимание  OID номера предоставен от ДАЕУ е различен от предоставеният OID номер на кантората на ЧСИ за справки през интерфейса на портала на RegixСлед въвеждане на OID номера предоставен от ДАЕУ следва създаване на заявка за издаване на сертификат (CSR), който сертификат в последствие служи за достъп до самия Regix.
Етапи:
1. Създаване на т.нар частен ключ - създаването на частният ключ се извършва в Администрацията на системата → раздел Системни → подраздел Криптография → подраздел Ключове.
От бутона Добави се отваря формата за попълване на информация за ключа, която съдържа следните редове:
- Статус - служи за активиране на нови и деактивиране на вече създадени ключове.
- Описание - в полето се изписва наименованието на ключа, който се създава. Описанието е информативно.
- Дължина(bits) - задава се автоматично от системата и не се променя. ПОЛЕТО НЕ СЕ ПОПЪЛВА!!!
- Бележки -  в полето се попълва информация за бележки. Полето не е задължително за попълване и има информативна функция.


2. След като се създаде частен ключ, следва създаване на самата заявка за издаване на сертификат (CSR), която е неразривно свързана с частния ключ, който се създава в стъпка 1.


Описание на полетата във формата:
2.1. Поле - Частен ключ - от падащото меню се избира вече създаденият ключ, описан в стъпка 1
2.2. Кратко име - въвежда се наименование на заявката - Regix CSR Production
2.3. Профил на заявката - От падащото меню се избира профила на заявката - Междурегистров обмен (Regix) За в бъдеще в топа поле ще има допълнителни профили на заявки (За системата за сигурно електронно връчване, електронни подписи и др.)
2.4. Статус: - избира се статус Активен
2.5. Бележки - в полето се попълва информация за бележки. Полето не е задължително за попълване и има информативна функция.

3. След като бъде записана формата за заявка за издаване на сертификат следва изтегляне на файл представляващ самата същинска заявка. Файлът има разшитение .csr.  и се изтегля чрез бутона Изтегли заявка в раздел CSR заявки. Този файл не се отварят, променя, подписва.3.1. След като бъде създадена CSR заявката, следва да бъде заявено искане за достъп до Администрациите и видовете справки, които се съдържат за тях. Искането за достъп и актуализация на видовете справки от Regix може да бъде направено по следните начини:
3.1.1. Директно от портала на Regix, ако ЧСИ е направил регистрация като консуматор за системата ЕНФОРСЪР и искането за OID номера е генерирано от самият портал на Regix;
3.1.2. Чрез изпращане на email с подписано с електронен подпис Искане за актуализация на достъпа до услугите на Regix, ако заявката за OID номера за ЕНФОРСЪР е изпратено по мейл без да е генерирано от системата на Regix;
Информация за предоставяне на достъп до справките извършвамо от Regix може да бъде видяна на следният линк - Видове справки в Regix/Реджикс/ и активирането им.

4. След обработка на документите и исканията (което пак може да отнеме дни/седмици), ДАЕУ изпраща .rar файл, който трябва да бъде разархивиран. След разархивирането се получават два файла, единият от които е с разширение .p7b (обикновено е наименуван subca-chains.p7b). Файлът съдържа три сертификата, единият от които е този на ЧСИ за Regix, а другите два са сертификатите на ДАЕУ. Този p7b файл, трябва да бъде импортиран в системата Енфорсър. Това се извършва в раздел Системни → подраздел Криптография → подраздел Сртификати → бутон Импорт. След като бъде избран файла направените промени се записват.


Визуализиране на импортираните сертификати:


ВАЖНО: Уверете се, че след импорта на p7b файла, колоната “Частен ключ” в таблицата за сертификати не е празна за сертификата на ЧСИ. Можете да разпознаете сертификата на ЧСИ чрез колоната CN (Common Name). Там се трябва да пише <номер на чси>.enf.bg (Пример: 999.enf.bg)
ВАЖНО: Възможно е ДАЕУ да ви изпрати .RAR файла веднага, а искането ви за актуализация на достъп да отнеме седмици, дори месец преди да получите достъп до справките, за които желаете такъв. Ако случая е такъв, временно няма да може да правите някои справки в Regix през Енфорсър.

5. Последната стъпка е да се посочи, че сертификата на ЧСИ ще се използва именно за Regix. Това е необходимо, защото вбъдеще ЧСИ ще разполага с други сертификати за достъп до други системи на държавната администрация и Енфорсър трябва да може да ги разграничи. Посочването, че именно този серфикат на ЧСИ ще се използва именно Regix става, чрез копиране и поставяне на серийният номер на сертификата на ЧСИ за Regix в раздел системни → системни променливи → панел на формата Regix → поле Сериен номер на сертификат за Regix
*Внимание: След попълване на бланката,същата се записва като PDF файл и се подписват с електронен подпис.
  • Related Articles

  • Въвеждане на лица, податели на справки от Regix/Реджикс/, за системата Енфорсър.

   За да функционира правилно функцията, за извършване на справки от Regix и информацията във входящият регистър на системата да бъде коректна, е необходимо в системата Енфорсър, да бъдат добавени ръчно подателите да справките, които се извършват в ...
  • Видове справки в Regix/Реджикс/ и активирането им.

   След като бъде предоставен OID номер на ЧСИ за системата Енфорсър, следва да бъдат заявени Администрациите и техните Регистри и полетата, за които да бъде предоставен/актуализиран достъпа за справки от ЧСИ.  Заявката за предоставяне на достъп и ...
  • Особености при извършване на някои справки в Реджикс/Regix/.

   Видовете справки, които могад да бъдат извършвани в Regix/Реджикс/, чрез системата Енфорсър са: НАП - Справка трудови договори: НАП - Справка за публични задължения: НАП - Справка осиг.лица по Наредба Н-13: НОИ - Справка за размер и вид на пенсия: АВ ...
  • Активиране на таен код за служители на ЧСИ

   С цел осигуряване на по - голяма сигурност за системите на ЧСИ и данните в тях, е въведен т.нар. таен код за вписване в системата Енфорсър за клиенти, които достъпват Енфорсър на облачна инсталация, извън канторите на ЧСИ. ВНИМАНИЕ: Вторичната ...
  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: НАП - Справка трудови договори: НАП - Справка за публични задължения: НАП - Справка ...