Активиране на Regix за системата Енфорсър

Активиране на Regix за системата Енфорсър

Активирането на модула за електронни справки Regix за системата Енфорсър преминава през следните стъпки:

1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /. След попълване на заявлението, същото се експортира в PDF И се подписва с ел.подпис на ЧСИ. След това, подписания PDF се изпраща на ел.поща regix@e-gov.bg , с кратко описание в ел.поща, че желаете нов OID Номер за достъп до Regix чрез информационната система Енфорсър.
2. След предоставяне на OID номер (което може да отнеме седмици), същият следва да се въведе в администрацията на системата Енфорсър чрез следните стъпки:
*Внимание  OID номера предоставен от ДАЕУ е различен от предоставеният OID номер на кантората на ЧСИ за справки през интерфейса на портала на RegixСлед въвеждане на OID номера предоставен от ДАЕУ следва създаване на заявка за издаване на сертификат (CSR), който сертификат в последствие служи за достъп до самия Regix.
Етапи:
1. Създаване на т.нар частен ключ - създаването на частният ключ се извършва в Администрацията на системата → раздел Системни → подраздел Криптография → подраздел Ключове.
От бутона Добави се отваря формата за попълване на информация за ключа, която съдържа следните редове:
- Статус - служи за активиране на нови и деактивиране на вече създадени ключове.
- Описание - в полето се изписва наименованието на ключа, който се създава. Описанието е информативно.
- Дължина(bits) - задава се автоматично от системата и не се променя
- Бележки -  в полето се попълва информация за бележки. Полето не е задължително за попълване и има информативна функция.


2. След като се създаде частен ключ, следва създаване на самата заявка за издаване на сертификат (CSR), която е неразривно свързана с частния ключ, който се създава в стъпка 1.


Описание на полетата във формата:
2.1. Поле - Частен ключ - от падащото меню се избира вече създаденият ключ, описан в стъпка 1
2.2. Кратко име - въвежда се наименование на заявката - Regix CSR Production
2.3. Профил на заявката - От падащото меню се избира профила на заявката - Междурегистров обмен (Regix) За в бъдеще в топа поле ще има допълнителни профили на заявки (За системата за сигурно електронно връчване, електронни подписи и др.)
2.4. Статус: - избира се статус Активен
2.5. Бележки - в полето се попълва информация за бележки. Полето не е задължително за попълване и има информативна функция.

3. След като бъде записана формата за заявка за издаване на сертификат следва изтегляне на файл представляващ самата същинска заявка. Файлът има разшитение .csr.  и се изтегля чрез бутона Изтегли заявка в раздел CSR заявки. Този файл не се отварят, променя, подписва.


ВАЖНО: ПОТРЕБИТЕЛЯТ /ЧСИ/ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕГИСТРИРА В ПОРТАЛА НА E-GOV - REGIX КАТО КОНСУМАТОР, СЛЕД КОЕТО ДА ЗАЯВИ ДО КОИ УСЛУГИ ДА МУ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП. При затруднения с регистрацията на КОНСУМАТОР и заявките за достъп до услуги, моля свържете се с ДАЕУ за допълнителни разяснения и помощ.

3.1. УПЪТВАНЕ НА ДАЕУ СЪС СТЪПКИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНСУМАТОР

 

ВНИМАНИЕ: Видове справки, които могат да бъдат извършвани в Regix, чрез системата Енфорсър, и които трябва да бъдат активирани за Енфорсър са следните:
АВ - Справка актуално състояние
АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ
МРРБ - Обща справка физическо лице
НОИ - Справка за размер и вид на пенсия
НАП - Справка осиг.лица по Наредба Н-13
НАП - Справка трудови договори
НАП - Справка за публични задължения 


3.2. УПЪТВАНЕ НА ДАЕУ СЪС СТЪПКИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОТДЕЛНИ УСЛУГИ -
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА БЪДАТ АКТИВИРАНИ УСПЕШНО УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА REGIX, Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИМПОРТИРАНА В ПОРТАЛА НА REGIX, CSR ЗАЯВКАТА, КОЯТО Е СЪЗДАДЕНА ЧРЕЗ ЕНФОРСЪР В СТЪПКА 3, НА НАСТОЯЩАТА СТАТИЯ. 3.3. След като бъде изтеглена, попълнената бланката със заявлението от портала на Regix се подписва с ел.подпис на ЧСИ и се изпраща заедно с изтеглената CSR заявка от Енфорсър описана в Стъпка 3 на ел.поща regix@e-gov.bg.

4. След обработка на документите и исканията (което пак може да отнеме дни/седмици), ДАЕУ изпраща .rar файл, който трябва да бъде разархивиран. След разархивирането се получават два файла, единият от които е с разширение .p7b (обикновено е наименуван subca-chains.p7b). Файлът съдържа три сертификата, единият от които е този на ЧСИ за Regix, а другите два са сертификатите на ДАЕУ. Този p7b файл, трябва да бъде импортиран в системата Енфорсър. Това се извършва в раздел Системни → подраздел Криптография → подраздел Сртификати → бутон Импорт. След като бъде избран файла направените промени се записват.


Визуализиране на импортираните сертификати:


ВАЖНО: Уверете се, че след импорта на p7b файла, колоната “Частен ключ” в таблицата за сертификати не е празна за сертификата на ЧСИ. Можете да разпознаете сертификата на ЧСИ чрез колоната CN (Common Name). Там се трябва да пише <номер на чси>.enf.bg (Пример: 999.enf.bg)

ВАЖНО: Възможно е ДАЕУ да ви изпрати .RAR файла веднага, а искането ви за актуализация на достъп да отнеме седмици, дори месец преди да получите достъп до справките, за които желаете такъв. Ако случая е такъв, временно няма да може да правите някои справки в Regix през Енфорсър.

5. Последната стъпка е да се посочи, че сертификата на ЧСИ ще се използва именно за Regix. Това е необходимо, защото вбъдеще ЧСИ ще разполага с други сертификати за достъп до други системи на държавната администрация и Енфорсър трябва да може да ги разграничи. Посочването, че именно този серфикат на ЧСИ ще се използва именно Regix става, чрез копиране и поставяне на серийният номер на сертификата на ЧСИ за Regix в раздел системни → системни променливи → панел на формата Regix → поле Сериен номер на сертификат за Regix*Внимание: След попълване на бланката,същата се записва като PDF файл и се подписват с електронен подпис.  • Related Articles

  • Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix: АВ - Справка актуално състояние АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ МРРБ - ...
  • Активиране на таен код за служители на ЧСИ

   С цел осигуряване на по - голяма сигурност за системите на ЧСИ и данните в тях, е въведен т.нар. таен код за вписване в системата Енфорсър за клиенти, които достъпват Енфорсър на облачна инсталация, извън канторите на ЧСИ. ВНИМАНИЕ: Вторичната ...
  • Лента с бутони на формата за Електронни справки Regix

   Формата за справки Междуре.обмен (RegiX) съдържа следните бутони и функционалности: 1. |Преглед| - отваря за преглед формата на Енфорсър съдържаща информация за направена справка 2. |Добави| - отваря формата за попълванена на информация за НОВА ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...