Начисляване на такса за т.31

Начисляване на такса за т.31

Начисляването на такси по т.31 е идентично с начисляването на таксите по ИД, като тук е важно да се обърне внимание на няколко важни детайла:


Дали за начисляваната т.31 ще бъде издадена Фактура или не. Голяма част от таксите начислявани по т.31 просто се трансферират от ЧСИ в процеса му на работа, като те не се явяват негов приход.Обикновено това са държавните такси, които ЧСИ превежда на различните държавни институции за справки, налагане/вдигане на възбрана, скици и др. За да бъдат изключени от данъчният резултат на ЧСИ в полето на формата за начисляване на такси от менюто “За издаване на фактура” се избира стойност - НЕ. По този начин ако таксата бъде погасена и се използва функцията за автоматично издаване на фактура след разпределение, погасената такса няма да бъде включена в издадената фактура.

Сумата на начислената такса се попълва ръчно.

Ако таксата, която се начислява е освободена от ДДС в полето ДДС се избира стойност - 0.

Ако таксата не се събира за ЧСИ  в полето “за ЧСИ:” се избира стойност - НЕ. Обикновено това са такси, които се начисляват за банкови комисиони и преводи. Тези такси се удържат от длъжника но не участват в намаляването на размера на дълга, както и не се удържат нито в полза на ЧСИ или Взискател.

Друг важен детайл при начисляването на т.31 е дали таксата да бъде включена или изключена от лимита на обикновените такси. Това се извършва в полето “Изключи от лимит”  • Related Articles

  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Бързо начисляване на такси за изходирани документи

   Увод Системата Енфорсър позволява бързо начисляване на такси за вече изходирани документи.  Чрез тази функция можете да начислите такси от шаблон за такси за много вече изходирани документи. При използването на тази функция начислените такси се ...
  • Добавяне (начисляване) и редакция на такси по изпълнително дело

   Начисляването на такси по изпълнителното дело става чрез бутона |Добави|  в панела Такси на формата Дълг Съдържание на формата за начисляване на таски съдържа следните полета: Действие - Падащо меню, от което се избира начисляваната такса съгласно ...
  • Бързо начисляване на такси по много изпълнителни дела

   Много често в кантората на ЧСИ се образуват десетки, дори стотици еднотипни дела, при които взискателят е предплатил и искал с молбите си за образуване на изпълнително дело едни и същи дела. За улеснение на ползвателите на системата, екипът на ...
  • Създаване на файлове за импорт от електронно банкиране

   Създаване на файлове за импорт от банковите системи на ПИБ;ОББ;ЦКБ;Юробанк;Уникредит Булбанк;Алианц Банк; 1 Създаване на файл за импорт от Първа инвестиционна банка: генерирането на файл за импорт от ПИБ се извършва в раздел "Отчети по сметки"--> ...