Начисляване на такса за т.31

Начисляване на такса за т.31

Начисляването на такси по т.31 е идентично с начисляването на таксите по ИД, като тук е важно да се обърне внимание на няколко важни детайла:


Дали за начисляваната т.31 ще бъде издадена Фактура или не. Голяма част от таксите начислявани по т.31 просто се трансферират от ЧСИ в процеса му на работа, като те не се явяват негов приход.Обикновено това са държавните такси, които ЧСИ превежда на различните държавни институции за справки, налагане/вдигане на възбрана, скици и др. За да бъдат изключени от данъчният резултат на ЧСИ в полето на формата за начисляване на такси от менюто “За издаване на фактура” се избира стойност - НЕ. По този начин ако таксата бъде погасена и се използва функцията за автоматично издаване на фактура след разпределение, погасената такса няма да бъде включена в издадената фактура.

Сумата на начислената такса се попълва ръчно.

Ако таксата, която се начислява е освободена от ДДС в полето ДДС се избира стойност - 0.

Ако таксата не се събира за ЧСИ  в полето “за ЧСИ:” се избира стойност - НЕ. Обикновено това са такси, които се начисляват за банкови комисиони и преводи. Тези такси се удържат от длъжника но не участват в намаляването на размера на дълга, както и не се удържат нито в полза на ЧСИ или Взискател.

Друг важен детайл при начисляването на т.31 е дали таксата да бъде включена или изключена от лимита на обикновените такси. Това се извършва в полето “Изключи от лимит”  • Related Articles

  • Добавяне на описане за т.31

   При начисляване на т.31 в системата Енфорсър, може да бъде избрано допълнително описание, с цел по - ясна информация, за начислената такса. Допълннителното описание за т.31 при нейното начисляване се избира от полето Описание на т.31: Полето е с ...
  • Шаблон за бързо начисляване на такси

   Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела или документи Това улеснява начисляването им и намалява риска от допускане на човешка грешка ...
  • Присъединяване на предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение

   Увод Системата поддържа присъединяване на един предмет на изпълнение към друг предмет на изпълнение. Най-честия казус, в които тази функция е полезна е при отказване от наследство на един или повече наследници. В този случай, вземанията на този ...
  • Разделяне на Предмет на Изпълнение

   Увод Системата поддържа бързо присъединяване на наследници за предмет на изпълнение. В секция "Дълг", "Предмет на изпълнение" се избира предмета на изпълнение, и се натиска менюто "Действия", "Раздели предмет на изпълнение". Добавят се наследниците ...
  • Начисляване на такси по изпълнително дело

   Описание Таксите са задължителна част от всяко изпълнително производство. Правилното начисляване на такси, е основна част от работата на ЧСИ.  Системата Енфорсър дава, голям набор от опции за начисляване на такси и проследяване на паричните потоци, ...