Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

Създаване на опис поща в системата Енфорсър

Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ


Създаване на опис поща


Създаването на описа се извършва в раздел Изходящи → подраздел Опис поща →  бутон |Нов опис| 


Съдържание на формата за опис поща и съдържание на отделните полета:

Полета във формата за опис поща:

 • Куриерска фирма - от падащото меню се избира куриерската фирма, за която ще се прави описа

* на този етап пълните функционалности за опис на поща се поддържат само за куриерска фирма МиБМ


 • Изходящ документ - използва се за добавяне на изходящ документ в описа на пощата на база изходящият му номер

 • Баркод на документ - използва се за добавяне на изходящ документ в описа на пощата на база баркода на документа

 • Ръчен номер на товарителница

 • - При избор на стойност /НЕ/ системата зарежда автоматично номерата на товарителниците зададени предварително в администрацията на системата

/виж статията Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър/

 • - При избор на стойност /ДА/ системата позволява да се добави ръчно номер на товарителница в списъка с документите на създаваният опис

 • С обратна разписка: 

 • - Стойност /ДА/ системата позволява разпечатването на обратна разписка по образец с данните на документа

 • - Стойност /НЕ/ системата не създава обратна разписка за документа

 • Автоматично групиране на пратки - при избор на параметър /ДА/ системата групира пратките с един и същ адрес добавени в един номер на товарителница и обратна разписка

*Внимание - препоръчително е да не се групират повече от 3 документа тъй като информацията за изпратените документи в обратната разписка става нечетима след 3тият документ.


Бутони във формата:


|Изтрий избран(и)| - изтрива избрани записи на документи от описа

|Изтрий всички| - изтрива всички записи на документи от описа

|Изглед ръч.товарителница| - визуализира се колоната съдържаща полетата за въвеждане на ръчен номер на товарителница

|Добави избрани в група| - групира избрани документи в обща товарителница и обратна разписка

|Изтрий избран(и) от група| - премахва избрани документи от група

|Изтрий всички групи| - премахва всички групирани документи от група


Разпечатване на обратни разписки за опис поща

След създаване на опис на пощата, чрез бутона |Обратни разписки| могат да бъдат разпечатани обратните разписки.

 1. Маркират се документите, за които ще се разпечатват обратни разписки.

 2. Натиска се бутона |Обратни разписки|

 3. Появява се прозорец, в който се задава датата на обратните разписки

 4. От бутона |Генерирай разписки| се създава файл с обратни разписки на избраните изходящи документи от описа.


  • Related Articles

  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...
  • Отбелязване на връчвания и следене на изходираните документи в Енфорсър

   Увод Проследяването на всеки един документ и етап от връчването на изходиран документ е важен и неизменен процес в канторите на ЧСИ. Системата Енфорсър позволява точното следене на изходираните документи, от момента на тяхното създаване, излизане на ...
  • Създаване на събития и задачи в системата Енфорсър

   Следенето на сроковете и събитията по изпълнителните дела е особено важен процес свързан с изпълнителното производство.  Обобщена информация за събития и задачи по изпълнителните дела се съдържа в раздел "Работна дъска" на глобалното меню.  ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

   Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи: Сметка по чл. 79 Фактура комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура Кредитно известие Дебитно известие  Всички операции ...