Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

Създаване на опис на поща в системата Енфорсър

Създаване на опис поща в системата Енфорсър

Функцията за създаване на опис поща подпомага и улеснява процеса по следене и изготвяне на документацията за изходящата поща на кантората на ЧСИ


Създаване на опис поща


Създаването на описа се извършва в раздел Изходящи → подраздел Опис поща →  бутон |Нов опис| 


Съдържание на формата за опис поща и съдържание на отделните полета:

Полета във формата за опис поща:

 • Куриерска фирма - от падащото меню се избира куриерската фирма, за която ще се прави описа

* на този етап пълните функционалности за опис на поща се поддържат само за куриерска фирма МиБМ


 • Изходящ документ - използва се за добавяне на изходящ документ в описа на пощата на база изходящият му номер

 • Баркод на документ - използва се за добавяне на изходящ документ в описа на пощата на база баркода на документа

 • Ръчен номер на товарителница

 • - При избор на стойност /НЕ/ системата зарежда автоматично номерата на товарителниците зададени предварително в администрацията на системата

/виж статията Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър/

 • - При избор на стойност /ДА/ системата позволява да се добави ръчно номер на товарителница в списъка с документите на създаваният опис

 • С обратна разписка: 

 • - Стойност /ДА/ системата позволява разпечатването на обратна разписка по образец с данните на документа

 • - Стойност /НЕ/ системата не създава обратна разписка за документа

 • Автоматично групиране на пратки - при избор на параметър /ДА/ системата групира пратките с един и същ адрес добавени в един номер на товарителница и обратна разписка

*Внимание - препоръчително е да не се групират повече от 3 документа тъй като информацията за изпратените документи в обратната разписка става нечетима след 3тият документ.


Бутони във формата:


|Изтрий избран(и)| - изтрива избрани записи на документи от описа

|Изтрий всички| - изтрива всички записи на документи от описа

|Изглед ръч.товарителница| - визуализира се колоната съдържаща полетата за въвеждане на ръчен номер на товарителница

|Добави избрани в група| - групира избрани документи в обща товарителница и обратна разписка

|Изтрий избран(и) от група| - премахва избрани документи от група

|Изтрий всички групи| - премахва всички групирани документи от група


Разпечатване на обратни разписки за опис поща

След създаване на опис на пощата, чрез бутона |Обратни разписки| могат да бъдат разпечатани обратните разписки.

 1. Маркират се документите, за които ще се разпечатват обратни разписки.

 2. Натиска се бутона |Обратни разписки|

 3. Появява се прозорец, в който се задава датата на обратните разписки

 4. От бутона |Генерирай разписки| се създава файл с обратни разписки на избраните изходящи документи от описа.


  • Related Articles

  • Въвеждане на номера на товарителници в системата Енфорсър

   Въвеждането на номера на товарителници се извършва в Администрацията на системата, раздел Други, подраздел Куриерски фирми. Маркира се куриерската фирма, за която ще се добавят номера на товарителници От бутона |Редактирай| се отваря формата, в която ...
  • Е-дело и файлове в системата Енфорсър

   Описание на функцията В системата Енфорсър определени типове записи могат да имат прикачени файлове асоциирани с тях. Тези типове файлове са: Входящи документи Изходящи документи Протоколи Погасяване/разпределение Сметка/фактура Постъпили плащания ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Инсталиране на разширението на Енфорсър за генериране на справки НАП, чрез следният линк - ...
  • Справки в регистъра на БНБ

   Интеграция на Регистър РБСС Системата Енфорсър позволява създаването на справки в регистъра на БНБ за лица, които са длъжници по изпълнителни дела. Налице са значителни автоматизации, които позволяват бързо питане на регистъра за стотици лица. След ...
  • Подготовка за работа на нов компютър с Енфорсър

   Коректното функциониране на системата Енфорсър и в частност работата на бутона Редактирай за изходящи файлове и директното им редактиране и запаметяването им на сървъра изисква изпълнението на следните действия: Работната станция, на която се работи ...