Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър

Извършване на справка в Regix чрез системата Енфорсър


Системата Енфорсър позволява създаването на справки от системата Regix, директно чрез интерфейса на Енфорсър

Видове справки, които могат да бъдат извъшвани в Regix:
 1. АВ - Справка актуално състояние
 2. АВ - Справка за участия на физ.лице в ТРРЮЛНЦ
 3. МРРБ - Обща справка физическо лице
 4. НОИ - Справка за размер и вид на пенсия
 5. НАП - Справка осиг.лица по Наредба Н-13
 6. НАП - Справка трудови договори
 7. НАП - Справка за публични задължения 
      
       Формата на Справка Regix - съдържание на формата

 
- Вид справка - от падащото меню се избира вида на извършваната справка
- Филтър лице - от падащо меню се избира типа на лицето, за което ще се извъшва справката /Длъжник, Взискател, Трето лице/
- Справка за лице - от падащото меню се избира лицето, за което ще се извършва справката.
- Ръчни входни данни - използва се най-често когато се извършва справка за лице, което не е страна по ИД или лицето не е добавено в азбучника на системата.
       НЕ - системата изпозва автоматично ЕГН/ЕИК въведени за лицето в азбучника на Енфорсър
       ДА - системата визуализира нови 2 полета
       |-->  Вид Идентификатор: от падащо меню се избира вида на идентификатора за лицето
       |-->  Идентификатор:  в полето се въвежда ръчно идентификатора на лицето
* Внимание: за справка МВР - справка валидност на документи, се използва само ръчно въвеждане на входни данни.
- Правно основание: - от падащото меню се избира правното основание за извършваната справка. Ако от падащото меню бъде избрано за правно основание Друго - се появява ново поле, в което се изписва ръчно правното основание за извършваната справка. 
- Друго описание: - попълва се ако справката, която се извършва не е по номер на ИД. По подразбиране описанието взима номера на ИД.
ВНИМАНИЕ: Системата Енфорсър автоматично записва и дава номер на входящ документ, на база извършената справка. Документите се визуализират в глобалният входящ регистър и входящ регистър по ИД.

ВНИМАНИЕ: ВАЖНО Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖАТ ПОДАТЕЛИТЕ НА СПРАВКИТЕ ОТ REGIX. ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА САМОСТОЯТЕЛНО ОТ ВСЯКА КАНТОРА. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В СЛЕДНАТА СТАТИЯ -  Въвеждане на лица податели на справка извършена в Regix

  • Related Articles

  • Справка за дело от ЦРД чрез системата Енфорсър

   Системата Енфорсър дава възможност за извършване на справка за статуса на дадено изпълнително дело в ЦРД /Централен Регистър на Длъжниците/ Справката за данните, които са подадени към ЦРД се извършва от бутона "Данни за дело в ЦРД" 1.1. . Системата ...
  • Въвеждане на лица податели на справка извършена в Regix

   След като бъде предоставен достъп на ЧСИ за справки в Regix чрез системата Енфорсър е необходимо да бъдат въведени данните за институциите, предоставящи справките. Това се извършва в Администрацията на системата --> раздел Описания --> подраздел ...
  • Справка за статус на ИД в ЦРД чрез Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява извършването на справка за данните на конкретно ИД в ЦРД директно през самият интерфейс на системата. Има 2 варианта за извършване на справка за ИД през Енфорсър: Вариант 1. Справка през регистъра на заведените дела: 1. ...
  • Активиране на Regix за системата Енфорсър

   Активирането на модула за електронни справки Regix за системата Енфорсър преминава през следните стъпки: 1. Подаване на необходимите документи за заявка и предоставяне на нов OID номер от ДАЕУ /Бланка на документ - заявление за предоставяне на нов ...
  • Попълване на искане за електронна справка на НАП от системата Енфорсър

   Системата Енфорсър позволява автоматично попълване на информацията при генериране на Искане за електронна справка на НАП по ДОПК. Функцията за попълване на справката в НАП е налична само за КОРПОРАТИВНА версия на системата ЕНФОРСЪР. Инсталиране на ...