Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

Издаване на сметка/фактура в системата Енфорсър

Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводство, който позволява издаването на следните счетоводни документи:

 1. Сметка по чл. 79
 2. Фактура
 3. комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура
 4. Кредитно известие
 5. Дебитно известие 


Всички операции свързани със сметки и фактури се извършват в раздел "Счетоводство", подраздел "Сметки по чл. 79 и Фактури". Това включва издаване, редактиране, преглед, и статистически извадки/отчети.

Важно е да се отбележи, че в Енфорсър начисляването на таксите по изп. дело е отделен процес от издаването на сметка/фактура. Т.е. първо се начисляват такси по изпълнителното дело, и след това се издава сметка/фактура за тези такси. 

Изключение от това правило се прави при "бързо начисляване на такси", когато двете операции могат да бъдат извършени наведнъж.

Някои от правилата, които следва системата Енфорсър при работата със сметки/фактури са:

Сметка по чл. 79 се издава по изпълнително дело - на взискател или длъжник по съответното дело.
Фактура може да бъде издадена както на страна по изпълнително дело (длъжник, взискател), така и към трето лице, което не е страна по изпълнително дело (удостоверение на лице от КЧСИ).
Издаването на сметка/фактура може да бъде направено и без да има предплащане на такси от страна на взискател, длъжник или трето лица.
Всички гореописани казуси се поддържат от системата "Енфорсър".

Издаването на сметка/фактура се извършва в раздел "Счетоводство"--> подраздел "Издадени сметки по чл.79 и фактури" от бутона "Добави". Отваря се форма, която съдържа информацията, която ще бъде записана в сметката/фактурата:

Съдържание на полета във формата за издаване на сметка/фактура:

 1. Вид - полето съдържа падащ списък с вида на издаваните документи. Съдържанието на документите в списъка е:
- Сметка по чл.79 + Фактура - издаденият документ ще бъде сметка + фактура.

- Фактура - документа който ще генерира системата ще бъде само фактура;

- Сметка по чл.79 - документа който ще генерира системата ще бъде само сметка;

- Дебитно известие -  първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка , за която вече е издадена фактура.

- Кредитно известие - първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

 1. Общо основание - от падащото меню се избира основанието на издаваната фактура:
 2. по изпълнително дело - когато издаваният документ е по изпълнително дело
 3. Връчване на документ - в случаите, когато издаваният документ не е свързан с изпълнително дело и се отнася за извънсъдебно връчване на документ .Когато се избере тази възможност се визуализира допълнително поле в което се попълва номера на изходящият документ, за който се отнася сметката/фактурата
 4. Друго - друго основание за издаване на сметка/фактура. Обикновено това поле се избира, когато се издава сметка/фактура на 3то лице, което не е страна по ИД. Пример за това е платена такса за издаване на удостоверение от КЧСИ за наличие и липса на задължения.

 1. Изп.дело № - избира(попълва) се номера на делото, за което се отнася издаваният документ;
 2. Дата на издаване - попълва се датата на издаване на документа;
 3. Дата на плащане - попълва се датата на плащане (ако има такова) за което се отнася документа;
 4. Дата на данъчното събитие - датата на извършване на услугата;
 5. ДДС (%) - от падащото меню се избира ставката на ДДС;
 6. Филтър (задължено лице) - лицето на което се издава документа. Възможностите са - взискател; длъжник; трето лице;
 7. Задължено лице - от падащия списък се избира наименованието на задълженото лице;
 8. Адрес - попълва се автоматично след като бъде избрано наименованието на задълженото лице. Ако лицето има повече от един адрес, от падащото меню се избира адреса, който ще се включи в издавания документ;
 9. Плащане - от падащото меню се избира плащането за което се отнася дадения документ. Ако няма плащане полето може да остане непопълнено или да се добави такова от бутона /сложи снимка на иконата/ ;
 10. IBAN - от падащото меню се избира сметката, която ще се включи във фактурата; Това поле е задължително, защото е задължителен реквизит на сметката по чл. 79
 11. Анулирана - дава възможност даден документ да се анулира и да излезне в дневника по ДДС като анулиран;
 12. Платена - от падащото меню се избира дали документа е платен;
 13. Панел на формата "Печат" - от падащото меню се избира шаблон за печат на създадения документ. Шаблона за печат определя дали отпечатаната сметка/фактура ще бъде оригинал, копие или оригинал и копие. Също има възможност за съставяне на шаблон за печат, който включва повече от едно копие сметката/фактурата.
 1. Панел на формата "Разпределения" - Ако се сме използвали бутона "Издай сметка за разпределение" от "Погасяване/разпределение", в тази таблица ще присъства разпределението, за което издаваме сметка/фактура.; В сметка/фактура след разпределение се включват само напълно платени такси, които не са предплатени от взискателя.
 2. Панел на формата - "Начислени такси по делото" - в него се съдържат всички такси, които са начислени по изпълнителното дело. За да бъде издадена сметка/фактура за начислена такса, то тя трябва да бъде добавена. Таксите, за които ще се издава сметка/фактура се маркират. За да не бъде дублирано издаването на сметка/фактура на такси, за които вече е издадена такава е добре да бъде погледната колоната "Издадени сметки/фактури". В нея се съдържа информация за кои начислени такси са издадени сметки/фактури.Ако срещу съответната такса има номер на сметка/фактура, то това означава че има вече издадена такава. Тези такси не трябва да се маркират и да се добавят в нова сметка/фактура. След като бъдат маркирани таксите се добавят като се натисне бутона "Добави избраните такси в сметка".
 3. Панела на формата "Такси в сметката" - съдържат се всички такси, които са добавени, и за които ще бъде издадена сметка/фактура.

 1. Бутон "Добави" - могат да бъдат добавяни ръчно такси, като във всяка колона трябва да бъде попълвана ръчно информацията за нея (действие;описание;бр.;сума без ДДС; сума с ДДС и т.н.);
 2. Бутон "Изтрий" - могат да бъдат изтривани вече добавени такси. Таксите се маркират, след което се натиска бутона "Изтрий";
 3. Бутон "Избери разпределения за т.26" - когато се издава сметка/фактура за разпределена сума по дълга, то тази сума трябва да бъде избрана за да бъде сметнат и отнесен съответния размер на т. 26 към нея. След като бъде маркиран реда с т.26 в панела "Такси в сметка" се натиска бутона "Избери разпределения за т.26". Отваря се нов панел "Изчисли сума т.26". В него се маркира разпределената сума, за която се отнася т.26 и се натиска  бутона "Изчисли сума т.26". Избраната сума се изчислява автоматично от системата и се добавя в таксите за сметката.

След като бъде въведена и проверена информацията се натиска бутона "Запиши". Създава се нов ред с новата сметка/фактура в раздел "Издадени сметки по чл.79 и фактури". 

Използва се  менюто "Файл", бутон "Създай/генерирай", и след това менюто "Файл", бутон "Редактирай" за бъде отворена за печат сметката/фактурата.


  • Related Articles

  • Издаване на сметка/фактура без изпълнително дело/на трето лице/

   Процедура по издаване на сметка и фактура Процедурата по издаване на сметка и фактура се извършва по стандартния начин в раздел "Счетоводство" на глобалното меню-->подраздел "издадени сметки по чл.79 и фактури". Издаването на сметка/фактура е ...
  • Добавяне на банкова сметка в системата Енфорсър

   Добавянето на банкова сметка в системата Енфорсър се извършва в администрацията на системата → Раздел Финанси → панел на формата IBAN сметки → бутон |Добави| Формата за банкова сметка съдържа следните полета: IBAN: - попълва се IBANa на банковата ...
  • Автоматично издаване на сметка/фактура след направено разпределение

   Издаване на сметка/фактура след разпределение се извършва в раздел “Погасяване/Разпределение” в изпълнителното дело. Направеното разпределение се маркира, след което от бутона “Издай сметка за разпределение” се отваря формата за Сметка/Фактура. В нея ...
  • Издаване на една фактура по множество изпълнителни дела

   Често взискателите образуват изпълнителни дела, с идентични такси. Системата "Енфорсър" позволява издаването на една обща фактура с отделни сметки по изпълнителните дела. Издаването на фактурата се извършва през раздела на системата "Регистър ...
  • Импорт на постъпили плащания в системата Енфорсър

   С цел улесняване на въвеждането на постъпилите плащания от канторите на ЧСИ, системата Енфорсър позволява импортиране на плащанията за специалните набирателни сметки на ЧСИ. Импортирането дава възможност, за кратко време да бъдат обработени и ...